بانک ها کسب و کارهایی هستند که برای دست یابی به اهداف مشخص زیرا حداکثر سودآوری سازماندهی شدند و به فعالیت می پردازند. بانک ها نیز با سایر انواع کسب و کارها دارای ویژگی های مشرک و مشابهی هستند. برای مثال، همچون دیگر کسب و کارها، بانک از درون داده های نیروی انسانی، سرمایه، زمین، و مهارت های مدیریتی برای تولید ستاده هایی که مورد تقاضای مشتریان می باشد بهره می برند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-6-1. بانک ها و فرآیند دو مرحله ای

مراحل عملیات یک بانک بسیار پیچیده تر از سایر شرکت های تجاری می باشد. همانگونه که های وود[1] در مطالعات خود به آن تصریح می کند، بانک ها دارای فرآیند تولید دو مرحله ای هستند (شکل 2-10).

شکل 2-10: فرآیند تولید دو مرحله ای بانک ها (source: Rose & Fraser, 1988, 5)

 

در وهله نخست، درون دادهایی که به شکل زمین، نیروی انسانی، سرمایه، مهارتهای مدیریتی در یک مرحله- مرحله منابع، سپرده ها- مورد بهره گیری قرار می گیرند (جذب سپرده و منابع بانک ها در این مرحله انجام می شود). سپس بعد از اینکه بانک نسبت مشخصی از سپرده ها و منابع (حدود 8%) را به عنوان ذخیره برای پاسخگویی به تقاضاهای جاری و کوتاه مدت وجوه نقد مشتریان کنار گذاشت، مابقی منابع- که سپرده های وجوه قابل پرداخت وام[2] می نامند- وارد مرحله دوم تولید بانکی- مرحله مصارف یا مدیریت دارائی‌ها- می گردد که وظیفه اصلی آن، وام دادن و انجام انواع سرمایه گذاری می باشد.

دو مسئله کلیدی: مدیریت بانک ها در هر مرحله تولید، با دو سوال اساسی متفاوت مواجه اند، در مرحله Ι (مرحله منابع) مسئله افزایش منابع از طریق جذب سپرده گذاران با کمترین هزینه ممکن می باشد. در مرحله Π (مرحله مصارف) مسئله کاملا˝ متفاوت می باشد. مدیریت برآنست تا ترکیبی از وام ها و سایر دارائها، با در نظر گرفتن ملاحظات قانونی و اهداف بانک، بالاترین نرخ بازدهی ممکن را کسب نماید. آن چیز که مسلم می باشد ارتباط متقابل این دو مرحله تولید می باشد. بطوریکه تصمیم یک مرحله، مرحله دیگر را تحت تاثیر قرار می دهند. فلسفه بازاریابی ارتباط‌مند در هر دو مرحله تولید تأثیر حیاتی اعمال می کند (Rose & Fraser, 1988, 4-6).


 

2-6-2. فرآیند دو مرحله ای عرضه خدمات

محیط عملیاتی یک بانک شامل دو بخش، پشت باجه و اداری – پشتیبانی می گردد. بخش اداری پشتیبانی، جائیست که بر کارایی عملیاتی متمرکز می باشد مستقیما˝ توسط مشتری قابل رویت نیست. فعالیت هایی همچون برنامه ریزی و شارژ دستگاه های خودپرداز، کنترل های داخلی، بایگانی اسناد، تهیه صورت های مالی و. . . را در بر می گیرد. از طرف دیگر عملیات پشت باجه از منظر اثربخشی، شامل تمام کارها و فعالیت هایی می گردد که مربوط به تماس مستقیم مشتری با پرسنل بانک می باشد. معمولا˝ عملیات اداری پشتیبانی بیشتر مبتنی بر تکنولوژی می باشد و عملیات پشت باجه کاربر و مبتنی بر کارکنان می باشد. از این رو بایستی در نظر داشت که این دو بخش کاملا˝ به هم مرتبط می باشند (Yavas & Yasin, 2001, 445). اگرچه ممکن می باشد جذب مشتری در مرحله نخست توسط محرکات و انگیزه های پشت باجه ای صورت گیرد اما حفظ و تقویت ارتباط با مشتری، هماهنگی و کارآمدی بالای این دو بخش بطور همزمان را می طلبد.

[1]  Haywood

[2]  Loanable Funds

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد