استراتژی را میتوان چنین تعریف نمود:” استراتژی عبارت می باشد از بهره گیری از کلیه امکانات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی به مقصود تعیین اولویت اهداف و اجرای آنها به نحوی که احتمال شکست به حداقل و احتمال موفقیت به حداکثر برسد.” (پهلوانیان،1387: 27)

از نگاه میتزبرگ، مفهوم استراتژی ناشی از نظریات و توجه های مختلفی می باشد که در خصوص استراتژی مطرح شده و بر مبنای مکاتب استراتژی توسعه یافته می باشد. بر اساس نظریه میتزبرگ استراتژی را از چند دیدگاه میتوان مطرح ساخت(علی احمدی،1386: 34):

  • استراتژی به عنوان طرح
  • استراتژی به عنوان نیرنگ
  • استراتژی به عنوان الگو
  • استراتژی به عنوان جایگاه

استراتژی شامل مسائل مکمل می باشد. شرکتهایی که از استراتژی رهبری در محصول پیروی میکنند، بر سرآمدی فعالیتهای نوآوری تاکید دارند. شرکتهایی که استراتژی هزینه نهایی پایین را دنبال میکنند، بایستی فرایندهای عملیاتی سرآمد داشته باشند. شرکتهایی که استراتژی مداری را دنبال میکنند، بر فرایندهای مدیریت مشتری تمرکز دارند. (کاپلان و نورتون، 2004: 73 )

2-2-2-  مفهوم مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک را هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات چند وظیفه ای که سازمان را قادر  می سازد به هدفهای بلند مدت خود دست یابد، تعریف مینمایند. چنانکه این تعریف تلویحاً تصریح دارد، مدیریت استراتژیک شامل مدیریت یکپارچه سازی، بازاریابی، مالی و حسابداری، تولید و عملیات، پژوهش و توسعه و سیستم های اطلاعاتی در جهت تحقق اهداف سازمانی میباشد.)دیوید،1997: 5)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیریت استراتژیک به خصوص در مواردی که سازمان دارای اهداف روشن و بینشی درست برای حرکت نباشد یا محیط بیرونی سازمان متلاطم و پویا باشد و یا زمانی که سازمان بیش از اندازه درون گرا باشد و تمرکز زیادی به جزئیات و معضلات کوتاه مدت داشته باشد راه گشا خواهد بود. شکل 2-2 چارچوب کلی مدیریت استژاتژیک را نشان میدهد.(باتن و مک مانوس[1]،1999)

3-2-2-مراحل مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک عبارتست از روش منطقی، عینی و سیستماتیک برای اخذ تصمیمات بزرگ در یک سازمان. در این نوع مدیریت کوشش میشود اطلاعات کمی و کیفی به گونه ای تنظیم گردند که تحت شرایط نامطمئن تصمیمات اثر بخش اتخاذ گردد. فرایند مدیریت استراتژیک شامل سه مرحله کلی می باشد؛ (دیوید،1997:5) که شکل 4-2 این مراحل به تبیین زیر می باشند:

تدوین استراتژی   1

اجرای استراتژی 2

ارزیابی و بازنگری استراتژی

[1] Botten & McManus

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد