مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح می گردد که در جهان بیش از 70مدل سرآمدی و 90 جایزه کیفیت هست که عموما بهره گرفته از مدل EFQM  وبالدریج بوده اند وبه سوی یکدیگر همگرا شده انداز مهمترین علت های انتخاب مدل تعالی سازمانی در ایران عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-در میان کشور های جهان ،بیشتر از مدل های دیگر به عنوان جایزه ملی انتخاب شده می باشد.

-روابط خوب ایران با بیشتر کشور های اروپایی و امکان انتقال داشتن و بهره گیری مستقیم از خبرگان این مدل در دیدگاه سیستماتیک قوی و توجه دقیق به مدیریت مبتنی بر فرایند های سازمانی و نتیجه گرایی

 

-مدلی که مبنای ارزیابی و اهدای جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی قرار گرفته منطبق بر مدل EFQMاست.

 

2-16- پیشینه پژوهش

تحقیقات خارجی

1- در تحقیقی که توسط پائولو و همکارانش ( 2004)دررابطه با مدیریت کیفیت در باشگاه های ورزشی در دانشگاه آزاد بروکسل در کشور بلژیک انجام دادند به این نتایج  رسیدند که مدل تعالیEFQM  در بخش صنعت و خدمات کاربرد بیشتری دارد و بهره گیری از آن برای خودارزیابی باشگاه های ورزشی سنتی دارای مشکل می باشد .

اما با این همه اگر مدیران وکارکنان همکاری های لازم را انجام دهند، می تواند ابزاری مناسب برای رقابت و رشدسازمان ها باشد.(صفری سعید،1382)

 

2 – اریکسون و گاروار ( 2005 ) در پژوهش خود به مطالعه فرآ یند بهبود عملکرد سازمان از طریق جوایز کیفیتی پرداخته اند. این پژوهش با هدف شناسایی چگونگی جهت گیری و حرکت سازمان ها به مقصود بهبود عملکردسازمان از طر یق مشارکت در فرآ یند در پیدا نمود جوایز کیفیت انجام شده می باشد . در این  پژوهش چگونگی مشارکت وحضور و به تعبیری فعا لیتهایی که سه شرکت سوئدی درفرآیند کسب جوا یز کیفیت انجام داد ه اند مورد مطالعه قرارگرفته می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که عمده فعالیتهایی که سازمان ها برای بهبود عملکرد خود انجام میدهند شامل موارد زیر می باشد(بزرگی مریم،1385)

مشتری مدار ی: سازمان ها به مشتر یان خود وابسته هستند و از ا ینرو بایستی نیازهای فعلی و آتی وانتظارات رو به  افزایش آنها را شناسا یی نمایند و در جهت تامین آنها برآیند.

فرآیند محور ی: بهره گیری از مجموع های از فرآ ینده ای  سازمان، همراه با شناسا یی، تعیین تعاملات و مد یریت آنها را توجه فرآیندی می باشد.

بهبود مستمر : هدف از بهبود مستمر در یک سیستم مدیریت کیفیت، ارتقاء سطح رضایت مشتر یان و سایرطرفهای ذینفع می باشد .در فلسفه بهبود مستمر، بهبود مداوم عملکرد سازمان با ید به هدفی همیشگی در تمام سازمان تبدیل گردد.

تعهد مدیریت: رهبران ایجاد کننده ثبات در اهداف وتعیین کننده مسیر حرکت در سازمان هستند . آنهامی بایست در داخل سازمان محیطی را به وجودآورندکه در آن کارکنان بتوانند در جهت نیل به اهداف سازمانی مشارکت داشته باشند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد