شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تئوری « بهبود سازمان » چیست؟ دانشی می باشد براساس علوم رفتاری که به مجموع و کل سازمان نظر دارد و با مشارکت و همکاری مدیریت عالی سازمان به مورد اجرا گذارده می گردد و بر توسعه، بهسازی و تغییر نظام ها تأکید می ورزد. فعّالیت های بهبود سازمان در اطراف هدف ها و مأموریت های کوتاه مدت و میان مدت تمرکز دارد و هدف نهایی آن افزایش سلامت و درجه کفایت و اثربخشی سازمانی می باشد. البته بین مفهوم بهبود سازمان و مفهوم مدیریت توسعه بایستی تفکیک قائل گردید ، زیرا این دو مفهوم اساسا دارای نظر گاه های متفاوتی هستند. (متقی، 1389:ص70)هدف از بهبود مدیریت، پرورش و بهسازی مدیریت  به صورت انفرادی می باشد در حالی که بهبود سازمان ضمن آنکه به پرورش و بهسازی مدیریت توجّه دارد اساسا فعّالیت ها در اطراف توسعه و بهبود نظام هایی متمرکز می گردد که تأثیر حیاتی در عملکرد سیستم کلی دارند.بهبود سازمان را کوشش های بلند مدت برای بهبود فرآیندهای نوسازی و تجدید حیات و حل مسائل و معضلات به ویژه از طریق مدیریت فرهنگ سازمانی اثر بخش با بهره گیری از تئوری و فناوری علوم رفتاری و کاربردی و تحقیقات میدانی  می دانند.با عنایت به تعاریف فوق ملاحظه می گردد در دیدگاه بهبود سازمان برای رسیدن به بهبود سازمانی بایستی از کانال بهبود رفتار سازمانی به کانال بهبود ساختار سازمانی دست پیدا نمود اما در دیدگاه مهندسی مجدّد از بهبود فرآیندها به بهبود ساختار و بهبود رفتار سازمانی می رسند. (همان منبع:ص71)

پس ، مهندسی مجدّد بهبود سازمانی با تعریف مبتنی بر فناوری رفتار سازمانی  منطبق نیست اما به معنای عام خود به بهبود سازمانی منجر می گردد . مهندسی مجدّد با بهره گیری از شناخت فرآیندها و اصلاح آن ها به بهبود سازمانی می رسد اما بهبود سازمان با بهره گیری از فناوری مدیریت علوم رفتاری . همچنین بهبود سازمان به بلندمدت بودن بهبود فرآیند نوسازی تاکید دارد و مهندسی مجدّد به انقلاب دفعی در سیستم و فرآیندها تاکید می ورزد.انجام بهسازی سازمانی در تئوری بهبود سازمان به تهدید رقبا و استمرار بهبود توجّه می کند و در مهندسی مجدّد نه تنها به بهبود تحولات جدید فناوری توجّه دارد بلکه فرآیندها را به گونه ای طراحی می کند که پذیرای فناوری ها در آینده نیز باشد و این امکان را پیش بینی می کند که فرآیندها مجدّدا و مستمرا مهندسی شوند.در ادبیات بهبود رفتار  سازمانی تغییرات سازمانی بدعت سازمانی به تطبیق سازمان با یک ایده ، روش ، فرآیند یا رفتار در سطح سازمان و سطح صنعت ، بازار و کل محیط داخلی و  بین المللی می پردازد، اما در ادبیات مهندسی مجدّد، بحث تطبیق سازمان مطرح نیست و بعضی گمان کرده اند مهندسی مجدّدهمان انتخاب الگوی مناسب می باشد . و عقیده دارند برای تطبیق به مقصود رسیدن به وضعیت دلخواه بایستی یک معیار و  شاخص داشته باشند و اگر آن را اجرا کنند به هدف خود رسیده اند.(رضی،1388:ص34)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد