مدل های تعالی با محور قرار دادن کیفیت فراگیر و مشارکت همه ی اعضای سازمان می توانند رضایت مشتری را جلب و منافع ذی نفغان را فراهم نموده ، در عین حال، یادگیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نوآوری تشویق و ترویج کنند. به گونه کلی هر سازمانی که در اندیشه پژوهش بخشیدن فرایندهای مدیریت تغییر می باشد، می تواند زمینه فرهنگی لازم برای  استقرار فرایندهای تعالی را مهیا سازد.(ابزری مهدی، 1389)

  1. تاثیر شگرف و چشمگیراجرای مدل های تعالی سازمانی در کشورهای ژاپن،امریکا و کشورهای اروپایی و بهبود محصولات و خدمات و افزایش کیفیت خدمات در این کشورها.
  2. تأثیر بسزای مدل تعالی سازمانی در نظام بهبود سازمان و ایجاد تحولات استراتژیک در سازمان ها که منجر به افزایش خدمات و کیفیت در سازمان ها می گردد.
  3. به به کارگیری این مدل ضمن اینکه سازمان می تواند اندازه موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی ارزیابی قرار دهد می تواند بهبود خود را با سایر سازمان ها بویژه بهترین آن ها مقایسه کند.
  4. بکارگیری این مدل اندازه پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده را مشخص می ‌کند که آیا سیاست های تدوین شده به صورت موفقیت آمیزی به اجرا درآمده اند یا خیر.
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  6. بکارگیری این مدل امکان شناسایی زمینه هایی که مدیریت بایستی توجه بیشتری نماید را میسر می سازدو به شناسایی فرصت ها و تهدید ها کمک می کند.
  7. ارتقای توان سازمان در نیل به اهداف
  8. تسهیل ارتباط و مدیریت اثربخشی ذی نفعان

 

1-4- چهار چوب نظری پژوهش

به مقصود برنامه ریزی جهت اجرای پژوهش می توان از مدل های مختلفی بهره گیری نمود . مدل هایی که در ارزیابی عملکرد وجود دارند معمولا سازمان را به گونه جامعی مورد مطالعه نمی کنند .روش های سنتی فقط از بعد مالی سازمان را مطالعه  میکنند. در این پژوهش چهارچوب نظری شامل 2حوزه و 9معیار بر اساس مدل EFQM می باشد. مدل تعالی EFQMبه عنوان چارچوبی برای ارزیابی وبهبود در سازمان ها معرفی شده می باشد .این مدل نشان دهنده ی مزیت  های رقابتی پایداری می باشد که یک سازمان متعالی بایستی به آن ها دست یابد .این مدل در اواخر 90-1980توسط بنیاد کیفیت اروپا نهاده گردید ودر آوریل 1999در آن تجدید نظر نهایی صورت گرفت.در این پژوهش با بهره گیری از مدل مذکور که مدلی جامع در ارزیابی عملکرد می باشد صنعت بیمه را مورد ارزیابی قرار خواهیم دادو نقاط قوت و ضعف آن را در حیطه های مختلف شناسایی خواهد گردید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه