1-1-1 جامعه آماری

جامعه آماری مورد مطالعه تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که ویژگی‌های تعریف شده درتحقیق را دارا هستند،می باشند.

1-1-2 روش و طرح نمونه برداری

برای انتخاب نمونه پژوهش از روش نمونه گیری حذفی بهره گیری می گردد و شرکت هایی که به عنوان نمونه انتخاب می شوند از فیلترهای ذیل میگذرند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. حذف شرکتهایی که سهام آنها برای اولین بار در طی دوره مطالعه عرضه گردیده می باشد. زیرا داده‌های آنها جهت مطالعه و استخراج پارامترهای مورد مطالعه کافی نیست و از طرف دیگر قیمت سهام شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس دارای نوسانات غیر عادی می‌باشد که به عملکرد سهم و بازار ارتباط چندانی ندارد.
  2. حذف شرکت‌هایی که دارای وقفه معاملاتی بیش از یک ماه می‌باشد.
  3. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش (بازده روزانه سهام، تعداد روزهای معامله،) از اسفند ماه سال1384 تا اسفند ماه 1388 در دسترس باشند.

1-1-3 ابزار گردآوری داده ها

در این پژوهش اطلاعات به دو روش زیر گردآوری خواهد گردید:

الف) برای مطالعه ادبیات موضوع و مطالعه پیشینه پژوهش از روش مطالعات کتابخانه ای (شامل کتب، مجلات و پایان نامه های تحصیلی) بهره گیری می گردد و تعدادی از مقالات داخلی و خارجی مورد بهره گیری در این پژوهش از طریق اینترنت دریافت خواهد گردید.

ب) در این پژوهش اطلاعات مربوط به شرکت ، از طریق بانک اطلاعاتی ره آورد جدید گردآوری می گردد.

1-1-4 ابزار تجزیه و تحلیل:

شاخص قیمت و بازده سهام شرکتهای انتخاب شده نیز با بهره گیری از نرم افزار ره‌آورد جدید محاسبه می گردد و با بهره گیری از نرم افزار Excel فرآوری و معیارهای ریسک سیستماتیک  محاسبه میگردد. محاسبات مربوط به رگرسیون با بهره گیری از نرم افزار های EViews صورت می پذیرد.

  • قلمرو پژوهش (زمانی، مکانی و موضوعی):

قلمرو زمانی پژوهش حاضر از فروردین سال 1385 تا فروردین سال 1389 به مدت 4 سال می باشد.

قلمرو مکانی پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر نیز مربوط به حوزه مالی و بازار سرمایه می باشد.

1-2- متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها:

  • نرخ بازده سهام (Ri,t):درصد تغییر ثروت یک دارایی در یک دوره زمانی
  • نرخ بازده بازار (Rm,t) :درصد تغییرات ماهانه شاخص کل قیمت بازار سهام تهران می باشد.
  • نرخ بازده بدون ریسک(Rf) :سود سالیانه علی الحساب اوراق مشارکت در نظر گرفته شده می باشد.
  • بتای سنتی:تغییر پذیری یا ریسک سیستماتیک سبد سرمایه گذاری در مقایسه با بازار می باشد.

Βim= =

 

 

 

بر مبنای معیار‌های ریسک نامطلوب مذکور می‌توانیم تعریف جدیدی از ارتباط‌ی ریسک و بازده البته برمبنای روش قیمت‌گذاری داراییهای سرمایه‌ای(CAPM) به تبیین ذیل ارائه دهیم: