در طرح ریزی ساختار سازمان سه رکن زیر مورد توجّه قرار می گیرد :

1-ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی و گزارش گیری در سازمان می باشد و نشان دهنده سطوحی می باشد که در سلسله مراتب اداری هست و حیطه کنترل مدیران را نیز مشخص می نماید.

2-ساختار سازمانی تعیین کننده جایگاه افرادی می باشد که به صورت گروهی در یک واحد کار می کنند و به گروه بندی یا تقسیم بندی واحدهایی که در کل سازمان هست ، می پردازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-ساختار سازمان در برگیرنده طرح سیستم هایی می باشد که به وسیله آن ها همه واحدها متناسب ویکپارچه  می شوند و در نتیجه ارتباط مؤثر در سازمان تضمین خواهد گردید و یا ساختار روابط میان واحدهای سازمانی که حد و اختیارات، سلسله مراتب، سطوح فرماندهی و نحوه تقسیم و توزیع وظایف میان واحدها را نشان می دهد و شامل تبیین وظایف، نمودار سازمانی و پست های سازمانی می باشد.(حجازی ،1388،ص69)

 

2-21 انواع طرح های ساختار سازمانی

به گونه کلی ، طرح های ساختاری را می توان به دو دسته مفهومی و عملی تقسیم نمود. طرح های مفهومی، کلی و انتزاعی می باشند. پس ساختار مفهومی هر سازمان ، نقطه ای بر روی یک محور می باشد . به بیانی دیگر ، ساختار هر سازمان از نظر مفهومی می تواند بیشتر مکانیکی و یا بیشتر ارگانیکی باشد . در تعیین نوع ساختار از نظر مکانیکی یا ارگانیکی بودن ، عوامل یا متغیرهایی دخالت دارند، نظیر اهداف و استراتژی ها، محیط، تکنولوژی، اندازه سازمان و … که می توان از آن ها به عنوان متغیرهای محتوایی دانست.(مرحمتی ،1392،ص175)

 

2-22 ابعاد ساختار سازمانی

در تعیین ابعاد ساختاری، عوامل زیادی را برشمرده اند و این عوامل با توجّه به دید و توجه اندیشمندان دارای تنوع زیادی می باشد. شاید اگر محققین در نظر بگیرند که چرا عواملی که بر می شمارند، جزء ابعاد ساختاری می باشد، از تنوع و تعدد این ابعاد کاسته گردد. مانند این عوامل می توان به اجزای اداری،استقلال، تمرکز،پیچیدگی،تفویض اختیار،تفکیک،رسمیت،تلفیق،حرفه ای گرایی،حیطه نظارت،تخصص گرایی، استانداردسازی و تعداد سطوح سلسله مراتب عمودی تصریح نمود.که اکثر نظریه پردازان سازمانی از میان آن ها در سه بعد رسمیت، پیچیدگی و تمرکز اتفاق نظر دارند. ابعاد ساختاری بیانگر ویژگی های درونی سازمان هستند و شدت یا ضعف هر کدام از این سه بعد در شکل گیری کلی ساختار سازمانی مؤثر می باشد. شایان ذکر می باشد که این عوامل به گونه مستقیم یا غیر مستقیم در این سه بعد مستتر هستند و عدم توافق اندیشمندان بر روی این عوامل ،از نحوه تعاریف عملیاتی آنان سرچشمه می گیرد. اجزاء سه گانه ای که برای ایجاد ساختار سازمانی بکار برده می گردد  عبارتند از : پیچیدگی، رسمیت و تمرکز که در هم ادغام می شوند و از مجموع آن ها ساختار سازمانی به وجود می آید.(مجیدی و دیگران،1390،ص 9)

2-22-1 پیچیدگی

پیچیدگی عبارت ست از تعداد سطوح مدیریتی که در سازمان هست.( مجیبی و میلانی،1390:ص 15)

2-22-1-1پیچیدگی افقی: هر قدر تعداد مشاغل یا وظایف در یک سازمان متفاوت و متنوع باشد سازمان از نظر افقی پیچیدگی بیشتری خواهد داشت. زیرا تخصص ها و کارهای گوناگون موجب می گردد که اعضای سازمان نتوانند با یکدیگر ارتباط مستقر کنند و از نظر مدیریت نیز متناسب کردن فعّالیت ها مشکل می گردد.  پیچیدگی افقی تقسیم کارهای سازمان به واحد های کوچکتر و فرعی می باشد که از طریق شاخص

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد