کاربرد اصلی این تحقق در واقع به فرایندهای بعد از تدوین استراتژی ها برمی گردد جائیکه سازمانها اصولاً در جاری سازی و پیاده سازی استراتژیها با شکست مواجه می شوند و بدنبال راهکارهای اثربخش برای همراستایی استراتژیها در سطوح مختلف سازمان هستند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کاربرد ویژه این پژوهش به سازمانهایی مربوط می باشد که بدنبال ترجمه و جاری سازی اهداف صادراتی خود در آینده هستند. اگر چه این پژوهش به شکل انحصاری به مقوله کسب و کار صادرات توجه کرده می باشد با این حال مدل مورد بهره گیری در پژوهش قابل تعمیم به سایر استراتژیها یا موضوعات استراتژیک مانند استراتژی مدیریت ارتباط با مشتریان، طراحی و توسعه محصول، توسعه کسب و کارهای جدید می باشد.

 

6-1استفاده کنندگان از نتایج پژوهش

در مجموع، کلیه شرکتها اعم از شرکتهای تولیدی و خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی، دولتی یا غیر دولتی که از استراتژیهای مدون در ساختار خود برخوردار هستند می توانند از نتایج این پایان نامه بهره گیری کنند. در این بین ضرورت بهره گیری از نتایج پژوهش برای شرکتهائی که ساختار سازمانی چند لایه ای و وظیفه ای دارند بیشتر از سایر شرکت ها حس می گردد.

از  آنجا که این پژوهش به بهره گیری از دو توجه کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در ترجمه و جاری سازی موضوع استراتژیک کسب و کار صادراتی می پردازد، پس برای سازمانهائی که از این موضوع استراتژیک در برنامه های استراتژیک سود می برند نیز بسیار مفید ارزیابی می گردد.

 

7-1روش انجام پژوهش

از آنجا که نوع داده ها و اطلاعات مورد بهره گیری در این پژوهش بیشتر کیفی(و نه کمی) بوده و از روشهای مطالعه مستندات موجود در ادبیات و اسناد برنامه ریزی استراتژیک شرکت ایران خودرو و مصاحبه های افراد بدست می آید بالطبع در این طرح از روش پژوهش کیفی بهره گیری خواهد گردید.

8-1 مراحل پژوهش

مراحل پژوهش در شکل 8-1- نشان داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد