کایزن یک واژه ژاپنی می باشد  و از «KAI» به مهنای تغییر و «ZEN»به معنای بهبود تشکیل شده می باشد. فلسفه کایزن عبارت می باشد از رشد و توسعه تدریجی و همیشگی از طریق بهتر بجای آوردن کارهای کوچک به مقصود نیل به استانداردهای بالاتر و بهتر. کایزن مفهومی می باشد که بیشتر شیوه های خاص ژاپنی مثل مشتری گرایی و نظام پیشنهادات و… را دربرمی گیرد و از همین جهت این واژگان تقریباً مترادف با کایزن شده اند. (قراخانلو و عبدی ها،1390:ص12)از ویژگیهای جالب کایزن عدم نیاز قطعی آن به فناوری پیچیده یا آخرین دستاوردهای فناوری می باشد. روش مهندسی مجدّد روش اصلاح فرآیندها باتوجّه به آخرین دستاوردهای فناوری می باشد. یعنی اگر بخواهیم باتوجّه به آخرین دستاوردهای فناوری مجدّداً آغاز کنیم چگونه آغاز می کنیم. پس، هیچ وجه مشترکی بین دیدگاه مهندسی مجدّد و کایزن که توجّهی به آخریـــن دستاوردهای فناوری ندارد، دیده نمی گردد. کایزن به بهبود وضعیت موجود می اندیشد و مهندسی مجدّد به آن چیز که که بایستی باشد. دیدگاه کایزن و مجموعه تحت چتر کایزن مثل نظام پیشنهادات و… ازطریق مساعــــدت بخش های مختلف سازمان اجرا می گردد اما مهندسی مجدّد ازطریق نخبگان.در مهندسی مجدّد ممکن می باشد کلیه مراحل تولید بهسازی گردد و یا کلاً از گردونه فعّالیت خارج گردد. مهندسی مجدّد برای رسیدن به کیفیت محصول، فرآیندها را اصلاح می کند و یا بهترین فرآیند را جایگزین می سازد اما در کایزن بهبود مستمر و تدریجی می باشد و کیفیت محصول با بهبود مستمر و تدریجی ایجـــاد می گردد و از روش مهندسی معکــــــوس بهره برداری می گردد، شرط زمان برای مهندسی مجدّد اصل و رکن می باشد اما درکایزن زمان برای تصاحب سهم بازار رکن نیست. مهندسی مجدّد انقلابی و سریع می باشد اما کایزن رفرم می باشد و حرکت آرام می باشد .پس، مشخص می باشد که مهندسی مجدّد و کایزن و مجموعه تحت چتر کایزن دو روش مستقل و متفاوت از هم هستند که قابل جمع شدن با هم نیستند و در راه رسیدن به هریک از آن ها نمی توان به روش دیگرنظر داشت. حال اگر وجوه مشترکی هم داشته باشند در اجرای طرح اهمیتی ندارد . (متّقی،1389:ص49)

2-6 مدیریت کیفیت جامع  و مهندسی مجدّد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امروزه هم مدیریت کیفیت جامع و هم مهندسی مجدّد را روش هایی جهت بهبود در سازمان ها می دانند. اساس هر دو روش بر پایه فرآیندهاست و هردو نیز سازمان را درگیر تغییرات می کنند.البته مدیریت کیفیت جامع بیشتر روی بهبودهای افزایشی و مستمر تکیه می کند،آن چیز که در بین ژاپنی ها به کایزن معروف می باشد،پیش روی، تأکید مهندسی مجدّد روی نوآوری و تغییرات ریشه ای یا رادیکالی می باشد.مطالعات نشان می دهد که تلفیق برنامه های مهندسی مجدّد با مدیریت کیفیت جامع می تواند موفقیت بیشتری برای سازمان به همراه داشته باشد.(محمودی ،1391:ص142) بعضی از محققان عقیده دارند که ترکیب مهندسی مجدّد و مدیریت کیفیت جامع تضمینی جهت بهبودهای حاصل از پروژه های مهندسی مجدّد میباشد و مدیریت کیفیت جامع بایستی داخل برنامه های مهندسی مجدّد تزریق گردد ،این به آن معناست که ترکیب بهبودهای کوچک و کوتاه مدت با نوآوری های بلندمدت در

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد