متغیر، کمیتی می باشد که در دامنه ای معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نظاره به نظاره دیگر مقادیر مختلفی را ایجاد کند، پس چیزی می باشد که تغییر می پذیرد و محقق آن ها را بنا به هدف پژوهش خود کنترل ، دستکاری یا نظاره می کند و در بعضی مواقع متغیر نمادی می باشد که اعداد یا ارزشهایی به آن منتسب می گردد.( خاکی،1389:ص 165) متغیر مستقل در این پژوهش، مهندسی مجدّد ساختار سازمانی (ساختار فیزیکی: رسمیت، پیچیدگی، تمرکز) ، و متغیر وابسته توسعه فناوری می باشد.در این پژوهش کوشش بر ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی در شرکت گازگیلان به مقصود توسعه فناوری می باشد .

1-7-1 متغیر مستقل

متغیر مستقل، متغیری می باشد که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را تبیین دهد،به بیانی دیگر متغیر مستقل، متغیر روشنگر می باشد.(همان منبع:ص 166) در این پژوهش، مهندسی مجدّد ساختار سازمانی (ساختار فیزیکی: رسمیت، پیچیدگی، تمرکز) ،متغیر مستقل فرض شده می باشد.

1-7-2 متغیر وابسته

متغیر وابسته،متغیری می باشد که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن می باشد،به بیانی دیگر یک متغیر اصلی می باشد که در قالب یک مسأله برای پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد.( همان منبع :ص 166) در این پژوهش،متغیر وابسته توسعه فناوری می باشد.

1-8تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها و اصطلاحات پژوهش

مهندسی مجدّد : مهندسی مجدّد شامل فرآیند برنامه ریزی مجدّد و جامع، طراحی مجدّد و موازی و پیاده سازی فرآیندهای اداری ،ساختار سازمانی و سیستم اطلاعاتی پشتیبانی کننده به صورت مستقیم و غیرمستقیم می باشد و در روبرو شدن با نیروهای برون سازمانی انجام می گردد. (,2012,p93 Goksoy & Ozsoy)

ساختارسازمانی: راه یا شیوه ای می باشد که به وسیله ی آن ، فعّالیت های سازمان تقسیم، سازماندهی و متناسب می گردد.(صادقی و دیگران ،1392:ص2)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رسمیت: به اندازه یا حدی که مشاغل سازمانی استاندارد شده اند تصریح دارد.( آقائی و دیگران ،1390: ص114)

پیچیدگی: پیچیدگی،تعداد کارها یا سیستم های فرعی می باشد که در درون یک سازمان هست و یا انجام می گردد.( همان منبع: ص114)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه