آن چیز که در تمامی تحقیقات چاپ گردیده به عنوان نقطه ضعف به چشم می خورد، عدم در نظر داشتن معیارهای کمی(مانند قیمت، تحویل و …) و کیفی (مانند کیفیت، تصویر ذهنی، مارک تجاری و …) در کنار در نظر داشتن ابعاد مختلف تصمیم گیری می باشد به طوری که در بعضی از پژوهش ها تنها به معیارهای کمی یا کیفی توجه شده می باشد. در بعضی دیگر از تحقیقات نیز که هر دو دسته معیارهای کمی و کیفی مطالعه شده اند، تصمیماتی زیرا تعیین اندازه انباشته دور از توجه مانده اند.در پژوهش حاضر علاوه بر در نظرگیری توام معیارهای کیفی و کمی برای انتخاب و تخصیص سفارش به تامین کنندگان، مسئله تعیین اندازه نیز به عنوان یکی از عوامل موثر در حجم تخصیص داده شده به تامین کنندگان مورد توجه قرار گرفته می باشد. برای این مقصود ساختار و مدلی ارائه شده می باشد که همزمان با درنظر گرفتن معیارهای تصمیم گیری می خواهد تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر تامین کننده را مشخص کند.

1-6- کاربرد نتایج پژوهش

مدیریت زنجیره تامین در حال حاضر به عنوان یک ابزار موثر برای کسب رقابت پذیری بین المللی موفقیت آمیز شناخته شده می باشد و تمایل به اجرای آن در مقیاس جهانی و در زمانی که سازمانها متوجه مزایای روابط مبتنی بر تشریک مساعی و همکاری با یکدیگر شده اند افزایش یافته می باشد. به مقصود افزایش مزیت رقابتی بسیاری از شرکت ها طراحی و اجرای یک مدیریت زنجیره تامین مناسب را به عنوان ابزاری مهم و اصلی مد نظر قرار می دهند. در این شرایط ایجاد ارتباط ای نزدیک و بلند مدت بین تامین کننده و خریدار به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در ایجاد زنجیره تامین مد نظر قرار می گیرد، پس مسئله ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مهمترین مسئله در اجرای موفقیت آمیز زنجیره تامین می باشد که به کسب سود بیشتر شرکتها در راستای افزایش اندازه رضایت و سطح عملکرد تامین کنندگان و خریداران کمک می کند.

نتایج این پژوهش الگوی مناسبی جهت بهره گیری از منابع محدود مالی در راستای رشد و تقویت تولید صنعتی برای دست­یابی به مزیت های نسبی و استرتژیک می باشد که در تمام شرکت های تولیدی و صنعتی می تواند بکار برده گردد.

همچنین نتایج این پژوهش در زمینه های زیر کاربرد دارد:

  • ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش سودآوری شرکت با بهره گیری از کاهش هزینه های تامین
  • برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری و سرمایه برداری در بخش بازاریابی شرکت و تامین مواد اولیه
  • شناسایی موانع و تنگناهای شرکت در خرید مواد اولیه و تجهیزات و تاثیر آنها بر بازاریابی مناسب شرکت
  • کاربرد پژوهش در بخش تامین مواد اولیه و قطعات شرکتهای بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی و محققان آینده که اطلاعات آنها دقیق نبوده و معیارهایشان متنوع و مبهم هستند.

1-7- اهداف پژوهش

1-7-1- هدف اصلی

ارائه چارچوبی برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا  اصفهان با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP و برنامه ریزی آرمانی GP

1-7-2- اهداف فرعی

1) شناسایی معیارهای موثر بر تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2) اولویت بندی معیارها به کمک روش AHP

3) تعیین اوزان نهایی تامین کنندگان مواد اولیه

4) ارائه مدل برنامه ریزی آرمانی  برای تخصیص مقدار سفارش بهینه به تامین کنندگان مواد اولیه

5) تلفیق دو روش AHP و برنامه ریزی آرمانی GP برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان و تخصیص مقدار سفارش بهینه به آنها

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد