تعهد یکی از متغیرهای مهم برای درک استحکام یک ارتباط بازاریابی بوده و مؤلفه ی مفیدی برای سنجش احتمال و راستی وفاداری مشتری و نیز برای پیش بینی فرآوانی خرید آتی می باشد. ویلسون (1995) استدلال نمود که تعهد رایج ترین متغیر وابسته بکار رفته در مطالعات ارتباط ای خریدار- فروشنده می باشد. در جامعه شناسایی، مؤلفه ی تعهد برای تحلیل رفتار فردی و رفتار سازمانی بکار می رود. جامعه شناسان از تعهد بعنوان مقوله توصیفی برای مشخص کردن خصوصیات انواع خاصی از افراد یا گروه ها بهره گیری می‎کنند، حال آنکه روانشناسان تعهد را بصورت تصمیمات یا شناخت هایی تعریف می کنند که فرد را به یک خلق و خوی رفتاری چسبانده یا مقید می سازند. در بازاریابی مورمن و همکاران (1992) تعهد را بعنوان میل پایدار به حفظ یک ارتباط ارزشمند تعریف کردند. این امر دال بر سطح بالاتری از الزام برای موفق ساختن یک ارتباط و رضایتمندی و مفید بودن دو جانبه آن می باشد. از آنجاییکه تعهد در میان افرادی که عقیده دارند که ارزش بیشتری از یک ارتباط بدست می آورند، بالاتر می باشد، مشتریان بسیار متعهد بایستی مشتاق باشند تا بخاطر منافع قبلی دریافت شده از جانب شرکت، به نفع آن اقدام کنند و شرکت های بسیار متعهد نیز بایستی همواره از مزایای چنین اقدامات متقابلی لذت ببرند. از آنجایی که کیفیت ارتباط از دیدگاه مشتری، بواسطه توانایی خدمات رسان در کاهش عدم قطعیت بدست می آید، بانک هایی که تعهد بسیار بالایی نسبت به ارتباط با مشتری و خدمات دارند، در کاهش شک ها و عدم قطعیت مشتری موفق تر بوده و در عوض کیفیت ارتباط را ارتقاء می بخشد (Ndubisi, 2007).

 

2-4-3. ارتباطات[2]

ارتباطات به توانایی ارائه اطلاعات قابل اعتماد و به موقع اطلاق می گردد. هم محتوا و هم سبک ارتباطات در برقراری ارتباط با کیفیت با مشتریان مهم می باشد. شث[3] (1975) با تصریح به فرق بین محتوا و سبک ارتباط پیشنهاد نمود که مورد دوم اهمیت الگوهای رفتار تشریفاتی در شکل بخشیدن به پیامدهای معاملات خریداری فروشنده را تشخیص می دهد. همچنین ارتباطات در مورد افشای متقابل یا تسهیم رازها می باشد. درلگا و همکاران (1988) مشخص کردند که افشای متقابل در میان رفتارهایی هستند که غالبا˝ برای برقراری و حفظ ارتباط میان شخصی مهم دانسته می شوند. نویسندگان استدلال کردند که پی بردن به این امر که طرف دیگر نسبت به شخص رفتار افشاسازی را انجام داده که اغلب امری متقابل نیست، بعنوان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Commitment

[2] Communication

[3] Sheth

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه