• مبتنی بر کنترل روزانه
 • در نظر داشتن نیاز مشتریان (اهداف میان بخشی مبتنی بر درک دقیق نیاز مشتریان به عنوان راههای کسب موفقیت، طرفداری و جلب رضایت مشتری)
 • تحلیل کامل برنامه دوره قبل
 • جاری سازی استراتژیها همراه با اهداف کمی (شناخت راهها و روشها برای اجرای اقدامات)
 • برنامه ریزی از بالا به پایین و از پایین به بالا و دریافت بازخورد (پرتاب توپ بین لایه های مختلف سازمان و دریافت بازخورد)
 • تمرکز بر فرایندها علاوه بر نتایج خروجی و تاکید بر بهبود فرایندهای میان بخشی
 • ساز و کار مرور و پایش منظم عملکرد و فرایند و تمرکز بر اقدامات اصلاحی (ارزیابی بازخورد و تحلیل ریشه های علل معضلات)
 • سیستماتیک بودن (ارائه یک چارچوب تکامل یافته برای تمرکز بر حوزه های بهبود جهشی)
 • بهره گیری از هفت ابزار جدید مدیریتی برای تسریع چرخه ها در هوشین
 • تمرکز استرتژیک سازمان روی یک یا تعداد اندکی از حوزه های بحرانی اما با اولویت بالا برای بهبود جهشی(تمرکز بر بهبود جهشی و نه مستمر)
 • درگیر کردن و ایجاد تعهد در تمام اعضای سازمان به مقصود هدایت فرایند و دستیابی به نتایج
 • همسوسازی کل سازمان اعم از منابع و تلاشهای کارکنان در جهت نیل به اهداف هوشین (استراتژی مهم برای ایجاد روحیه مشارکت همگانی)
 • استراتژیک بودن (در نظر داشتن فاکتورهای محیطی، تحلیل و مطالعه محیط، عکس العمل در برابر تغییرات یا تهدیدهای بیرونی و در نظر داشتن برنامه آینده سازمان)
 • تمرکز بر چشم انداز، ارزشها و ماموریت سازمان، به عنوان هدایت کننده اصلی استراتژیهای برنامه
 • تعیین اهداف کمی، نشانگرها و معیارهای اندازه گیری برای اهداف و راهها
 • تبدیل برنامه های بلند مدت به اهداف سالانه (تاکید بر برنامه یکساله)
 • مبتنی بر استمرارچرخه دمینگ (بهبود مداوم، پویا، قابل انعطاف و پایان ناپذیر)
 • افق فکری برنامه ریزی چند ساله
 • مبتنی بر تفکر مدیریت کیفیت جامع[1]
 • طرفداری مدیریت عالی و مدیران از فرایند برنامه ریزی و برنامه (علیرضا قاسمی جاوید،1383 : 97)

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  مزایای هوشین کانری

  مزایای هوشین کانری به عنوان ابزاری برای تنظیم خط مشی استراتژیک در مقایسه با سیستمهای برنامه ریزی متداول عبارتند از(تنانت و رابرت[2]،2001):

  • یکپارچه کردن اهداف استراتژیک با مدیریت تاکتیکی روزانه

  [1] TQM  (Total Quality Management)

  [2] Tenant & Roberts

   متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد