در فصل گذشته،داده های بدست آمده را با روش DEA و با بهره گیری از نرم افزار  DEA-SOLVER مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم.حال در این فصل میخواهیم با در نظر داشتن تجزیه و تحلیلهای فصل قبل،اختصار ای از آنرا اظهار و نتیجه گیری نموده و سپس محدودیتهای پژوهش را تبیین داده و پس از آن پیشنهاداتی را با در نظر داشتن نتایج حاصل مطرح نماییم و در انها نیز پیشنهاداتی را برای تحقیقاتی ارایه نماییم.

 

5-2-نتایج پژوهش:

 

در نتایج بدست آمده از حالت CCR-INPUT و CCR-OUTPUT ،درسال 88 تنها 11 شرکت از 30 شرکت مورد نظر کارا بودند که عبارتند از DMU های: اسوه و اکسیر و البرز دارو و پارس دارو و تولید مواد اولیه دارو پخش،تهران دارو و ایران ترانسفو و پارس سوییچ و کابل باختر و کابل سازی تک و سخت آژند و بقیه شرکت ها براساس عملکرد سالانه دچار ناکارایی و نقصان دربرخی از ورودیها یا خروجیهایشان بودند که درهمین راستا شرکت های ناکارا اکثرا برای رسیدن به کارایی،نیاز به کاهش هزینه (نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام) و افزایش در درآمد(نسبت آنی و سود خالص) داشتند.

 

در نتایج بدست آمده از حالت CCR-INPUT و CCR-OUTPUT ،درسال 89 تنها 6 شرکت از 30 شرکت مورد نظر کارا بودند که عبارتند از DMU های:البرز دارو و پارس دارو و تولید مواد اولیه داروپخش،ایران ترانسفو و کابل سازی تک و سخت آژند و بقیه شرکت ها براساس عملکرد سالانه دچار ناکارایی و نقصان در بعضی از ورودیها یا خروجیهایشان بودند که در همین راستا شرکت های ناکارا اکثرا برای رسیدن به کارایی ،نیاز به کاهش هزینه(کل دارایی ) و افزایش درامد(نسبت جاری و سود خالص) داشتند.

5-3- پیشنهادات پژوهش:

 

1.بهره گیری از ورودی و خروجی های بیشتر برای DMU های انتخابی برای پژوهش.

2.بهره گیری از داده های بروز تر در مورد اطلاعات مربوط به سال مالی مستخرج از ترازنامه

3.تغییر حوزه مطالعه از بورس به محیط های مطالعاتی دیگر

4.بهره گیری ازسال های مورد مطالعه بیشتر برای شرکت های انتخابی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

5-4-محدودیت های پژوهش

1.اطلاعات خیلی پراکنده بود.

2.از حیث دسترسی به داده ها و شاخص های پژوهش دارای محدودیت هایی بود.

3.با در نظر داشتن تحلیل داده های پژوهش توسط متخصصین بورس و فرابورس،دسترسی به آنها با مشکل مواجه بودیم.

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد