با در نظر داشتن اهمّیت عوامل انسانی، سرمایه، محصول و مدیریت می توان روش های ارزیابی به صورت زیر دسته بندی نمود.

1- ارزیابی مالی: این ارزیابی توسط نسبت های مالی و یا گزارشات و روشهایی نظیر سود وزیان، ترازنامه، بودجه بندی، تطابق بودجه، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و غیره انجام می شود.

2- ارزیابی منابع انسانی: این ارزیابی توسط روشهایی نظیر کارسنجی، انتخاب اجباری، قیاسی، ثبت وقایع حساس، مقایسه زوجی وغیره انجام می شود.

3- ارزیابی فرآیند های تولید:

ارزیابی فرآیند های تولید با روش های زیر انجام می شود:

* روشهای آدام اسمیت

* کارسنجی تیلور

* کنترل کیفیت آماری

* مدلهای برنامه ریزی کنترل تولید

4-  ارزیابی فرآیند های مدیریت

ارزیابی فرآیند های مدیریت به روش های زیر انجام می شود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

* ایزو 9000-14000

* مدیریت بر مبنای هدف

* مدیریت کیفیت جامع

* جایزه مالکوم بالدریج

* خود ارزیابی

* کارت امتیازی متوازن

* مدلهای بلوغ

* بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

* دیدگاه ذینفعان

* مد لهای کمّی و ریاضی مانند تحلیل پوششی داده ها ( عادلی، 1384، ص56 ).

در یک تقسیم بندی دیگر و بر اساس نحوه نگاه به این مقوله به دو نوع کلی طبقه بندی می گردد که عبارتند از:

1- ارزیابی آینده نگر: اینگونه ارزیابی ها قبل از تهیه برنامه ها انجام می گردد.

2- ارزیابی گذشته نگر: برخلاف ارزیابی آینده نگر پس از اجرا یا تکمیل برنامه انجام می گیرد، ارزیابی

گذشته نگر به دو دسته طبقه بندی می گردد.

–  ارزیابی تکوینی

–  ارزیابی تجمیعی

ارزیابی تکوینی در مراحل اوّلیه اجرای یک برنامه انجام می گردد و فرآیند ها و مدیریت برنامه را از ابعاد کارا و نیازهای مشتریان مورد مطالعه قرار می دهد. ارزیابی تجمیعی ارزیابی می باشد، که در مراحل نهایی برنامه، یعنی بعد از اتمام مدت زمان مناسب، در فاصله زمانی مراحل اوّلیه اجرای برنامه تا زمان ارزیابی آن انجام می گیرد همچنین پس از تکمیل یک  برنامه انجام می گردد ( عادلی، 1384، ص57 ).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد