دراین فصل به اظهار معنا و تفسیر نتایج حاصل از پژوهش که در فصل چهارم به صورت کامل اورده شده ، پرداحته می گردد و دلیل تایید یا رد فرضیه ها در پژوهش اظهار می گردد. در پایان بر اساس نتایج استخراج شده،  پیشنهادهایی برای محققانی که در آینده علاقمند به ادامه موضوع و مطالعه ابعاد دیگر باشند ارائه می گردد.

 

5-2- نتایج آمار توصیفی

5-2-1- EFQM

این متغیر دارای  میانگین 01/4  و انحراف معیار 410/0  و واریانس 168/0 می باشد. همچنین این متغیر دارای حداقل نمره 20/2 و حداکثر 50/4 می باشد.

که نشان دهنده وضعیت مناسب متغیر  درجامعه مورد پژوهش می باشد.

 

5-2-2-efqm در بیمه ایران

این متغیردر بیمه ایران دارای  میانگین 03/4  و انحراف معیار 459/0  و واریانس 211/0 می باشد. همچنین این متغیر دارای حداقل نمره 20/2 و حداکثر 50/4 می باشد.

که نشان دهنده وضعیت مناسب این متغیردرجامعه مورد پژوهش می باشد.

 

5-2-3- efqm در بیمه پاسارگاد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این متغیر در بیمه پاسارگاد دارای  میانگین 99/3  و انحراف معیار 359/0  و واریانس 129/0 می باشد. همچنین این متغیر دارای حداقل نمره 64/2 و حداکثر 46/4 می باشد.

که نشان دهنده وضعیت مناسب این متغیر درجامعه مورد پژوهش می باشد.

 

5-2-4- میانگین سوال متغیر پژوهش

میانگین امتیاز سوال متغیر  پژوهش بالاتر از میانگین مورد انتظار بوده که این توصیف نیز با توصیف متغیرها به صورت کلی هم خوانی دارد.

 

5-3-نتایج آزمون فرضیه

فرضیه پژوهش :

عملکرد شرکت های بیمه ایران و پاسارگاد بر مبنای نتایج مدل EFQM با یکدیگر متفاوت می باشد.

همانطور که نظاره می گردد از آنجایی که آماره آزمونsig=0/40 می باشد و این مقدار کمتر از 05/0 می باشد فرض صفر رد شده و می توان گفت که عملکرد شرکت های بیمه ایران و پاسارگاد بر مبنای نتایج مدلefqm با یکدیگر متفاوت می باشد. همانطور که در فصل قبل ملاحظه گردید میانگین عملکرد بیمه ایران (62/42)  بیشتر از میانگین عملکرد بیمه پاسارگاد (38/32) می باشد و این تفاوت معنادار می باشد به اظهار دیگر تفاوت بین عملکرد بیمه ایران و پاسارگارد بر اساس این پژوهش مسجل گردید وبر اساس این مدل عملکرد بیمه ایران از بیمه پاسارگاد بیشتر می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد