در این بخش برای جلوگیری از تکرار نتایج و ازدحام،بصورت تصادفی از چند شرکت برای نمایش داده ها بهره گیری گردید که عبارتند از:

تراکتورسازی،نیرومحرکه،امین،لقمان،سخت آژند

 

شرکت تراکتورسازی:ناکارا با عدد کارایی 0.172193

برای رسیدن به کارایی بایستی:

سود خالص به اندازه                                                        480.75%           افزایش

نسبت انی به اندازه                                                          999.90%            افزایش                               

نسبت جاری به اندازه                                                       999.90%            افزایش

شاخص EPS به اندازه                                                     480.75%           افزایش

 

شرکت نیرومحرکه: ناکارا به عدد ناکارایی 0.266741

برای رسیدن به کارایی بایستی:

سود خالص به اندازه                                                        294.57%            افزایش

نسبت انی به اندازه                                                           274.57%            افزایش                          

نسبت جاری به اندازه                                                        851.41%            افزایش

شاخصEPSبه اندازه                                                        274.90%           افزایش

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شرکت امین:ناکارا با عدد کارایی 0.604642

برای رسیدن به کارایی بایستی:

 

سود خالص به اندازه                                                           65.39%           افزایش

نسبت انی به اندازه                                                            588.22%           افزایش                           

نسبت جاری به اندازه                                                        573.58 %          افزایش

شاخصEPSبه اندازه                                                          65.39 %         افزایش

 

شرکت لقمان: ناکارا با عدد کارایی  0.345617

برای رسیدن به کارایی بایستی:

سود خالص به اندازه                                                        189.34%            افزایش

نسبت انی به اندازه                                                           999.90%            افزایش                             

نسبت جاری به اندازه                                                        999.90%           افزایش

شاخصEPSبه اندازه                                                        189.34%          افزایش

 

شرکت سخت آژند: کارا

 

4-3-2- CCR-INPUT سال 1389:

در این بخش برای جلوگیری از تکرار نتایج و ازدحام،بصورت تصادفی از چند شرکت برای نمایش داده ها بهره گیری گردید که عبارتند از:

تراکتورسازی،نیرومحرکه،امین،لقمان،سخت آژند

 

شرکت تراکتورسازی:ناکارا با عدد کارایی 0.111412

برای رسیدن به کارایی بایستی:

کل دارایی به اندازه                                                 88.86%                      کاهش

نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام به اندازه                    88.86%                       کاهش

نسبت انی به اندازه                                                 149.67%                      افزایش

نسبت جاری به اندازه                                             999.90 %                      افزایش

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد