داده های مورد نظر از طریق اطلاعات موجود در دفاتر کارگذاری ویا اطلاعات موجود در دفاتر حسابرسی بصورت صورت وضعیت مالی یا صورت سود و زیان  برای هر شرکت برای دو سال مالی 88 و89 گرداوری شده می باشد.

3-7-روش های آماری مورد بهره گیری

در این پژوهش با بهره گیری از نرم افزار  DEA-SOLVER و داده ها با بهره گیری از مدل CCR ورودی محور و خروجی محور و BCC ورودی محور و خروجی محور جهت تجزیه و تحلیل داده ها قرار گرفت و شرکت های مورد نظر بترتیب کارایی درجه بندی گشته و راهکارهایی جهت بهبود کارایی شرکت ناکارا و چگونگی رسیدن آنها به سطح شرکت کارا ارائه گردید.

مدل CCR پس از تعیین منحنی مرز کارا، مشخص می کند که واحدهای تصمیم گیرنده در کجای این مرز قرار دارند و برای رسیدن به مرز کارا چه ترکیبی از نهاده ها و ستاندهها را بایستی انتخاب کنند، که این امر میسر نمی گردد مگر به وسیله مشخص کردن ضرایب نهاده ها و ستانده ها برای هر واحد. در الگوهای DEA، با دیدگاه ورودی ، به دنبال بدست آوردن ناکارایی فنی به نسبتی می باشیم که بایستی در ورودیها کاهش داده گردد تا خروجی، بدون تغییر بماند و واحد در مرز کارایی قرلر گیرد . از اینرو فرم مضربی   CCRبه صورت زیر میباشد:

(فرمول 3-7)

{{نمود-شیخ زاده،باقر-شکوه، ،1390}}

مدلهای DEA نحوه کاراسازی واحدهای مورد ارزیابی که ناکارا شناخته شده اند را نیز معرفی می کند. این مدل ها روشی ویژه برای محققانی می باشند که علاقه مند به کارایی چند ستاده پیش روی چند داده می باشد. دو جهت گیری کلی در DEA هست:

1- تمرکز بر ورودیها در مدل ورودی محور

2- تمرکز بر خروجیها در مدلهای خروجی محور

چارنز، کوپر و رودز براساس این دیدگاه کارآیی را به صورت زیر تعریف می کنند:

1- در یک مدل ورودی محور یک واحد در صورتی ناکارا می باشد که امکان کاهش هر یک از ورودیها بدون افزایش ورودیهای دیگر یا کاهش هر یک از خروجی ها وجود داشته باشد.

2- در یک مدل خروجی محور یک واحد در صورتی ناکارا می باشد که امکان افزایش هر یک از خروجیها بدون افزایش یک ورودی یا کاهش یک خروجی دیگر وجود داشته باشد.

یک واحد تصمیم گیری کارا می باشد اگر و تنها اگر هیچ کدام از دو مورد فوق تحقق نیابد. در این صورت امتیاز کارایی آن برابر یک خواهد بود. کارایی کمتر از یک برای یک واحد بیانگر آن می باشد که ترکیب خطی واحدهای دیگر میتواند همان مقدار خروجی را با ورودیهای کمتر تولید کند که چنین واحدی را ناکارا می نامند.

{{عالم تبریزو همکاران ، 1389}}

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد