در نتیجه نظاره گردید که سرمایه اجتماعی در پایین ترین سطح و اقتصاد کلان در بالاترین سطح قرار

گرفت. به بیانی دیگر میتوان نتیجه گرفت که نظام ملی نوآوری بر مبنای زیر ساخت سرمایه اجتماعی

شکل گرفته و توسعه پیدا می ‌کند و اقتصاد کلان یک کشور نیز بر مبنای نظام ملی نوآوری آن کشور رشد  می ‌کند.

13- ” ارائه مدل اندازه گیری اثربخشی نظام برنامه ریزی استراتژیک بر اساس هوشین کانری”  که آقای علیرضا قاسمی جاوید و محمد اقدسی آن را در سال 1383 تهیه نموده اند. در این مقاله به عارضه یابی اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک پرداخته شده می باشد، که بدین مقصود آغاز فهرستی ازعوامل کلیدی از ویژگیهای هوشین کانری برگرفته از ادبیات و سازگار با محیط استخراج گردید که شامل: چشم انداز، ماموریت سازمان، اهداف عالی، مشارکت کارکنان، توجه و تمرکز بر حوزه های بحرانی، اندازه گیری، طرفداری مدیران از فرایند برنامه ریزی، اهداف کمی، تدوین برنامه، اجرای برنامه، بازخورد، نظارت- کنترل و ارزیابی، بازنگری و اقدامات اصلاحی، در نظر داشتن نیاز مشتریان، استراتژیک بودن برنامه، کنترل روزانه، در نظر داشتن نتایج خروجی، در نظر داشتن بهبود کیفیت فرایندها، درک گسترده از مدیریت کیفیت جامع[1] میباشد که این عوامل مبنای طراحی پرسشنامه های تخصصی و عمومی قرار گرفتند. سپس برای اندازه گیری هر یک از این عوامل، متغیرهایی تعریف و در مجموع 88 متغیر حاصل گردید، همچنین از طریق تحلیل عاملی، متغیرها به 18 عامل دسته بندی شدند که 13 عامل از مجموع آنها، همان عواملی هستند که از ادبیات پژوهش استخراج شدند. سپس محاسبه امتیاز میانگین برای هر متغیر و محاسبه وزن هر متغیر در واحد مبنا صورت گرفت. متغیرهای مربوط به هر عامل گروهبندی و معادله های سطح برنامه ریزی نوشته گردید. همچنین عوامل درکنار یکدیگر قرار گرفتند و اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک محاسبه گردید.( علیرضا قاسمی جاوید، 1383)

14- ” کارت امتیازی متوازن، ابزاری برای اندازه گیری و بهبود وضعیت راهبری فناوری اطلاعات” که توسط خانم مژگان ملائی و همکاران در سال 1389 ارائه گردید. هدف نهایی توسعه و پیاده سازی راهبری فناوری اطلاعات، ترکیب کسب و کار و فناوری اطلاعات و دستیابی به نتایج مالی بهتر می باشد. پس طریقه کارت امتیازی متوازن راهبری فناوری اطلاعات که به سهم در کسب و کار منتهی میشود، روندی منطقی می باشد و در این پژوهش، به عنوان یکی از روشهای ارزیابی عملکرد راهبری فناوری اطلاعات به کار گرفته شده می باشد.  برای ارزیابی عملکرد راهبری فناوری اطلاعات در چهار بعد کارت امتیازی متوازن فناوری اطلاعات، پرسشنامه ای طراحی گردید که توسط متخصصان و خبرگان آن شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. بعد از امتیاز دهی و مقایسه آن مشخص گردید که بعد ذینفعان دارای بالاترین امتیاز نسبت به سایر ابعاد میباشدو در بعد کسب و کار، هدف مدیریت ریسک و ارائه ارزش نسبت به هدف همسویی راهبردی دارای وضعیت نسبتاً مطلوب تری هستند. تعاملاتی که واحد فناوری اطلاعات با سایر بخشها ایجاد کرده می باشد، به اندازه کافی نبوده می باشد به همین دلیل وضعیت همسویی راهبردی چندان مناسب نمی باشد. بعد ذینفعان دارای سه هدف می باشد که امتیاز هدف هماهنگی قانونی و اخلاقی از دو هدف دیگر که مدیریت نیازهای ذینفعان هستند، بالاتر می باشد. (مژگان ملائی سنگلجی، 1389)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

15-” ارائه تجربه بسط استراتژی و مدیریت عملکرد با بهره گیری از رویکرد هوشین کانری در مدیریت فروش شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ساپکو”

سازمان ها برای حفظ وضعیت موجود خود و نیز دستیابی به رشد و توسعه نیازمند بهره گیری از روشهای استقرار استراتژی و برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت هستند دراین راستا شرکت ساپکو نیز به عنوان یکی از شرکتهای موفق اقدام به گسترش استراتژی و بکارگیری رویکرد برنامه ریزی هوشن کانری نموده می باشد هوشین کانری یکی از ارکان اصلی مدیریت کیفیت جامع می باشد که طی آن فعالیتهای سازمان برای دستیابی به اهداف کلان سازماندهی، همسو و همجهت شده و ضمن حرکت همراستا به سمت اهداف پروژه های بهبود شناسایی می شوند دراینمقاله کوشش شدها ست در سطح مدیریت فروش شرکت ساپکو اهمیت و کاربرد کارای و موثر ابزار تلفیقی هوشین کانری و مدیریت اقدام نمود با ارائه یک نمونه عملی ا زمرحله تدوین استراتژی تا تعیین اهداف فردی و تبیین برنامه ها به نمایش کشیده گردد.

16-:” “ Performance Measurement of Supply Chain Balanced scorecard: The case of Brewing Group” که توسط دیوید ویزلی[2]  در سال 2011 ارائه گردیده می باشد.

سازمانهای موفق کسانی هستند که توانایی در هماهنگی با استراتژی زنجیره تامین، یکپارچه سازی با     مشتریان و سازماندهی فعالیتهای داخلی به مقصود بهره گیری از حداکثرکردن ارزش افزوده از زنجیره تامین و حفظ بهره وری داشته باشند. از طریق اندازه گیری عملکرد، سازمان قادر به مرور استراتژیهای خود و در صورت لزوم ایجاد تغییرات میباشد. هدف از این مقاله ارائه مدلی از کارت

[1] TQM

[2] David wisely

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد