طرح ریزی ساختار عبارت می باشد از فرآیند انتخاب ساختار سازمانی که برای یک استراتژی و محیط مشخص(مفروض)بتواند مفید واقع گردد.بعضی از متغیرهای مهم که در طرح ریزی ساختار سازمانی تأثیر اعمال می کنند عبارتند از : نوع تکنولوژی، اندازه سازمان، عدم اطمینان محیطی،فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمان و حتی رویدادها و عوامل سیاسی. متغیرهای مؤثر در انتخاب نوع مناسب ساختار سازمان،ایستا نبوده و در حال تغییر و پویایی هستند پس چنین به نظر می رسد که بایستی هر چند وقت یکبار نسبت به کارا کردن ساختار سازمان ها اقدام مقتضی به اقدام آید و سازماندهی مجدّد متناسب با متغیرها و عوامل تأثیرگذار صورت پذیرد.در مواردی که ساختار سازمانی قابلیت انعطاف ندارد و سازمان نمی تواند خود را با تغییرات تطابق دهد، سیر سقوط خود را آغاز خواهد نمود. یکی از مسائل مهم در طراحی ساختار سازمانی تناسب آن با ابعاد محتوایی می باشد.( p666،2013، Zanganeh)

 

2-20 ارکان مورد توجّه در طرح ریزی ساختار سازمانی

 

در طرح ریزی ساختار سازمان سه رکن زیر مورد توجّه قرار می گیرد :

1-ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی و گزارش گیری در سازمان می باشد و نشان دهنده سطوحی می باشد که در سلسله مراتب اداری هست و حیطه کنترل مدیران را نیز مشخص می نماید.

2-ساختار سازمانی تعیین کننده جایگاه افرادی می باشد که به صورت گروهی در یک واحد کار می کنند و به گروه بندی یا تقسیم بندی واحدهایی که در کل سازمان هست ، می پردازد.

3-ساختار سازمان در برگیرنده طرح سیستم هایی می باشد که به وسیله آن ها همه واحدها متناسب ویکپارچه  می شوند و در نتیجه ارتباط مؤثر در سازمان تضمین خواهد گردید و یا ساختار روابط میان واحدهای سازمانی که حد و اختیارات، سلسله مراتب، سطوح فرماندهی و نحوه تقسیم و توزیع وظایف میان واحدها را نشان می دهد و شامل تبیین وظایف، نمودار سازمانی و پست های سازمانی می باشد.(حجازی ،1388،ص69)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-21 انواع طرح های ساختار سازمانی

به گونه کلی ، طرح های ساختاری را می توان به دو دسته مفهومی و عملی تقسیم نمود. طرح های مفهومی، کلی و انتزاعی می باشند. پس ساختار مفهومی هر سازمان ،

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد