تجزیه و تحلیل داده‌ها به مقصود مطالعه صحت و سقم فرضیات ، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. داده‌های خام با بهره گیری از فنون آماری، پس از تجزیه و تحلیل و پردازش، به شکل اطلاعات در اختیار بهره گیری کنندگان قرار می گیرند. این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش اختصاص دارد؛ بدین معنی که داده‌ها، پس از جمع‌آوری ، مورد تجزیه و تحلیل واقع شده تا تکلیف فرضیه‌های پژوهش که گذاره‌های احتمالی و غیر یقینی بودند معین گردد. برای این مقصود آغاز اندازه و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده‌ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه، مشخص گردید  و سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودار های توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آنها ایجاد نمود که می‌تواند در چگونگی بهره گیری از الگوهای آماری گوناگون مفید باشد. این قسمت از تحلیل توسط نرم افزار SPSS 13 انجام گردید.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

4-2- توصیف متغیرهای پژوهش

توصیف متغیر های پژوهش به تبیین زیر می باشد:

 

4-2-5- EFQM

متغیر efqm دارای  میانگین 01/4  و انحراف معیار 410/0  و واریانس 168/0 می باشد. همچنین این متغیر دارای حداقل نمره 20/2 و حداکثر 50/4 می باشد

efqm در بیمه ایران

متغیر efqm  در بیمه ایران دارای  میانگین 03/4  و انحراف معیار 459/0  و واریانس 211/0 می باشد. همچنین این متغیر دارای حداقل نمره 20/2 و حداکثر 50/4 می باشد.

7- efqm در بیمه پاسارگاد

متغیر efqm  در بیمه پاسارگاد دارای  میانگین 99/3  و انحراف معیار 359/0  و واریانس 129/0 می باشد. همچنین این متغیر دارای حداقل نمره 64/2 و حداکثر 46/4 می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه