به گونه جامع و در خوراعتماد همواره یکی از دغدغه های اصلی ذینفعان و مدیران سازمان میباشد. زیرا ارزیابی عملکرد میتواند باعث آگاهی از اندازه پیشرفت در بهبود عملکرد هر سازمان بویژه واحدهای خدماتی گردد، و در نتیجه انگیزه و فرصت لازم برای ارتقاء کیفیت عملکرد ساختارهای خدماتی و یاتولیدی را ایجاد نماید.(عرب،1389)

ارزیابی عملکرد،مشخص می ‌کند که مشکل در کجا ها هست و نیاز به بهبود دارد. همچنین ارزیابی عملکرد به سازمان کمک می ‌کند تا فرایند هایشان را به خوبی بشناسند و به این شناخت برسند که چه چیزی را میدانند و چه چیزی را نمیدانند و اطمینان از این که تصمیمات  مبتنی بر اقعیات هستند نه مفروضات و حدسیات .مدل های تعالی سازمانی بعنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این سازمان ها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده اند.

ارزیابی عملکرد  و اندازه دسترسی به اهداف مانند نیازهای محسوس در هر سازمان میباشد در همین راستا  مدل های تعالی سازمانی بعنوان ابزار قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمان از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و توانسته  تا حدود زیادی در آسیب شناسی سازمانی و تعیین حرکت جهت دسترسی به تعالی سازمان مورد بهره گیری قرار گیرد. با به کار گیری این مدل قبل اینکه سازمان میتواند اندازه موفقیت خود را دراجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی موردارزیابی قرار دهد میتواند عملکرد خود را با سایر سازمانها بویژه بهترین آنهامقایسه نماید.(عرب،1389)

EFQM،مدلی جدید جهت ارزیابی عملکرد می باشد که سازمان رانسبت به روشهای سنتی به صورت جامع تری مورد ارزیابی قرار می دهد،یکی از برتریهای این مدل بهره گیری از ابزاری قوی جهت امتیاز دهی سازمان ها به نام منطق RADARمیباشد.)محبی مقدم،1387 )

 

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش

مدل های تعالی با محور قرار دادن کیفیت فراگیر و مشارکت همه ی اعضای سازمان می توانند رضایت مشتری را جلب و منافع ذی نفغان را فراهم نموده ، در عین حال، یادگیری فردی و سازمانی را با تکیه بر خلاقیت و نوآوری تشویق و ترویج کنند. به گونه کلی هر سازمانی که در اندیشه پژوهش بخشیدن فرایندهای مدیریت تغییر می باشد، می تواند زمینه فرهنگی لازم برای  استقرار فرایندهای تعالی را مهیا سازد.(ابزری مهدی، 1389)

  1. تاثیر شگرف و چشمگیراجرای مدل های تعالی سازمانی در کشورهای ژاپن،امریکا و کشورهای اروپایی و بهبود محصولات و خدمات و افزایش کیفیت خدمات در این کشورها.
  2. تأثیر بسزای مدل تعالی سازمانی در نظام بهبود سازمان و ایجاد تحولات استراتژیک در سازمان ها که منجر به افزایش خدمات و کیفیت در سازمان ها می گردد.
  3. به به کارگیری این مدل ضمن اینکه سازمان می تواند اندازه موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی ارزیابی قرار دهد می تواند بهبود خود را با سایر سازمان ها بویژه بهترین آن ها مقایسه کند.
  4. بکارگیری این مدل اندازه پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده را مشخص می ‌کند که آیا سیاست های تدوین شده به صورت موفقیت آمیزی به اجرا درآمده اند یا خیر.
  5. بکارگیری این مدل امکان شناسایی زمینه هایی که مدیریت بایستی توجه بیشتری نماید را میسر می سازدو به شناسایی فرصت ها و تهدید ها کمک می کند.
  6. ارتقای توان سازمان در نیل به اهداف
  7. تسهیل ارتباط و مدیریت اثربخشی ذی نفعان
  8. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد