سازمان های متعالی ، مشارکت ها و همکاری های تجاری بیرونی ، تامین کنندگان و منابع داخلی خود را به مقصود پشتیبانی از خط مشی و استراتژی ، اجرای اثربخش فرایندهایشان برنامه ریزی و مدیریت می کنند.

الف – همکاری های تجاری بیرونی ، مدیریت می گردد.

ب – منابع مالی ، مدیریت می گردد.

ج – ساختمان ها ، تجهیزات و مواد ، مدیریت می گردد.

د – فناوری ، مدیریت می گردد.

ه – اطلاعات و دانش‌، مدیریت می گردد.

معیار 5 : فرایندها

سازمان های متعالی فرایندهای خود را به مقصود کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذینفعان طراحی نموده ، مدیریت کرده و بهبود می بخشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف – فرایندها به گونه ای نظام مند طراحی و مدیریت می شوند.

ب – فرایندها به مقصود کسب رضایت کامل و ایجاد ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذینفعان در صورت نیاز ، با بهره گیری از نوآوری ها بهبود می یابند.

ج – محصولات و خدمات بر اساس خواسته ها و انتظارات مشتری طراحی و ایجاد می شوند.

د – محصولات و خدمات ، تولید ، تحول و پشتیبانی می شوند .

ه – ارتباط با مشتری مدیریت شده و تقویت می گردد.

معیار 6 : نتایج مشتری

سازمان های متعالی به گونه فراگیر نتایج مهم مرتبط با مشتریان خود را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند. www.betsa.ir

معیار 7 : نتایج کارکنان

سازمان های متعالی به گونه فراگیر نتایج مهم مرتبط با کارکنان خود را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند .

معیار 8 : نتایج جامعه

سازمان چگونه بر روی جامعه تاثیر میگذارد و نیازها و انتظارات تا چه حد برآورده شده می باشد

 

ضرورت بهره گیری از مدل های ارزیابی مسیر پیشرفت و توسعه ، از سال های پیش برای مدیران سازمان ها مطرح بوده می باشد اما اینکه کدام مدل می تواند نیازهای واقعی سازمان های ایرانی را مورد ارزیابی قرار دهد ، همیشه پرسش اصلی و مهمترین دغدغه مدیران سازمان ها بوده می باشد .

طراح مدل جایزه ملی مدیریت پیشرفت (هفت سین پیشرفت) بر پایه مطالعات ، تجربیات و اطلاعات کسب شده در طی حدود 30 سال فعالیت خود در عرصه های تولیدی و خدماتی و نیز حدود 17 سال فعالیت های آموزشی ، مشاوره ، ممیزی و ارزیابی مدلی را طراحی و ارائه نموده می باشد که می تواند جهت ارزیابی سازمان ها مورد بهره گیری قرار گیرد.

سازمان هایی که از این مدل بهره گیری می کنند می توانند علاوه بر ارزیابی سرآمدی سازمان خود ، در مورد چگونگی تحقق و نیز حفظ و ارتقای دستاوردهای سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS) نیز از آن بهره برداری کنند گفتنی می باشد که در این مدل ، به زیر ساختهای سازمان به ویژه در بعد ساماندهی اهمیت ویژه ای داده شده می باشد که برخاسته از الگوی S5 می باشد.

مدل هفت سین پیشرفت ، تلفیقی بسیار قوی از ساختار فرهنگی و تاریخی کشور عزیز ما ایران ، با شرایط و نیازهای واقعی سازمانهای ایرانی عصر حاضر و نیز آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی حوزه مدیریت می باشد.

طراح مدل از تمامی صاحب نظران عرصه مدیریت درخواست می کند در جهت اجرا و ارتقای این مدل همکاری و مساعدت کنند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد