مرحله اول :ابلاغیه های استراتژیک

سرفصل های استراتژی های محوری شرکت ایران خودرو:

استراتژی بازار

استراتژی محصول

استراتژی تولید

استراتژی تامین ولجستیک

استراتژی تکنولوژی

مرحله دوم :تحلیل مدل کسب وکار

این مدل از 4جزء اصلی زیر ساخت های کسب وکار ،مشتری ،مالی و اقلام قابل ارائه شرکت برای مشتریان تشکیل شده می باشد در بخش زیر ساخت ها کسب وکار قابلیت های اصلی،ساختار خلق ارزش و شبکه همکاران BUمربوط تعیین میشود .در بخش مشتری مشتریان هدف BUتعیین می شودونحوه ارتباط و کانال های توزیع محصولات به مشتریان معلوم می گردد در بخش مالی جریان های کسب در آمد و ساختار هزینه معرفی شده و نهایتا محصولات و خدمات تولیدی BUنیز در قسمت اقلام قابل ارائه شرکت برای مشتری نگاشته می گردد.

مرحله سوم:تهیه نقشه استراتژیک

مرحله چهارم:تدوین کارت امتیازی متوازن

در این مرحله برای هر یک از حوزه های هدف گذاری شده در نقشه استراتژیک،شاخص یا شاخصهایی تدوین شده و برای هر شاخص هدف گذاری می گردد.

مرحله پنجم: شناسایی BU وSSU مرتبط

مرحله ششم و هفتم:برگزاری کارگاه عملی SLA ،تدوینSLA  وتدوین اهداف کمی شاخص های کارت امتیازی متوازن

در این مرحله کارگاه های عملی با حضور مدیران نمایندگانBU وSLAهای مرتبط و مدیران معاونت استراتژی صادرات برگزار شده که نهایتا خروجی این مرحله تدوین SLA هاو تعیین اهداف کمی شاخص های کارت امتیازی می باشد.

مرحله هشتم: تدوین مدرک چارچوب استراتژی واحد کسب و کار

مدرک چارچوب استراتژیک واحد کسب وکار شامل موارد زیر می باشد

استراتژی واحد کسب وکار

نقشه استراتژی واحد که ترجمه کننده استراتژی هابه مناظر چهار گانه کلان می باشد.

کارت امتیازی متوازن

توافقنامه سطوح خدمات که تبیین کننده خدماتی می باشد که واحد های کسب وکار از یکدیگر و نیز از واحد های پشتیبانی دریافت می دارند.

مرحله نهم:تعیین اقدامات اجرایی و برنامه های عملیاتی و سهم این بر نامه ها در تحقق اهداف

در این مرحله اندازه تناسب اقدامات اجرایی و برنامه های عملیاتی اعلام شده و اهداف مورد مطالعه قرار گرفته و سهم هر برنامه در تحقق اهداف تعیین گردید.

مرحله دهم: تخصیص بودجه

مرحله یازدهم:پایش تحقق اهداف و ارائه بازخور

مرحله دوازدهم:تحلیل عملکرد سازمان در تحقق اهداف استراتژی

در مرحله آخر عملکرد سازمان در دستیابی به اهداف کلان استراتژی مورد مطالعه قرار گرفت و بازخور لازم در دو دسته زیر به مدیریت ارشد ارائه گردید:

شناسایی نقاط قابل بهبود

ارائه راهکارهای پیشنهادی

4-8-2- مزایای روش پیشنهادی این پژوهش برای دستیابی به عنصر سوم چشم انداز(خودرو ساز جهانی):

آن چه که مسلم می باشد رویکرد جدید به نظام برنامه ریزی تلفیق در شرکت ایران خودرو کوشش داشته می باشد که با بهره گیری از تجربیات ناشی از پیاده سازی این نظام در گذشته اقدام به رفع نارسایی های موجود بپردازد با این حال این رویکرد نیز به صورت مستمر نیاز به بازنگری، بهبود و در صورت لزوم تغییر داشته می باشد تا بتواند همواره پاسخگوی نیاز شرکت در حوزه برنامه ریزی وکنترل باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اکنون ما در این پژو هش به دنبال ارائه یک رویکرد جدید به مقصود دستیابی و رفع نارسایی موجود در زمینه صادرات هستیم.

از این رو زیرا هدف اصلی مدل هوشن کانری،کنترل فرآیندها در جهت بهبود کیفیت محصول یا خدمات می باشد به تعبیری این مدل اولویت رابه کیفیت می دهد و توجه کمتری به ذی نفعان دارد در حالی که کارت امتیازی متوازن در جهت خلق ارزش شرکت از طریق بهبود عملکرد مالی می باشد و با به کارگیری چارچوب منظر ها،ذی نفعان متعددی را نظیر سهام داران، مشتری و… را مورد توجه قرار میدهد و زیرا کارت امتیازی متوازن مدیریت استراتژی بلند مدت و هوشن کانری پیاده سازی و اجرای کوتاه مدت استراتژی بلند مدت می باشد تلفیق این دو مدل باعث اجرای بهتر استراتژی سازمان می گردد و به ماکمک می ‌کند تا به رفع نارسایی موجود در مدل هوشن کانری بپردازیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد