مهندسی مجدّد ،تغییری شگرف می باشد و هنگامی رخ می دهد که شرکت ها طراحی دوباره و ریشه ای کار را برای بهبود چشمگیر عملکرد انجام می دهند.مایکل همر و جیمز چمپی در کتابشان اظهار می‌دارند که کلی ترین احساس مهندسی مجدّد، شروع دوباره می باشد.مهندسی مجدّد یعنی اگر ما امروز با تمام دانش فنی و امکانات تکنولوژی، شانس تاسیس مجدّد سازمان خود را داشتیم، آنرا چگونه ایجاد می کردیم؟
مهندسی مجدّد یعنی دگرگونی و بازسازی به کمک تکنولوژی اطلاعات .مهندسی مجدّد سازمان ها به مجموعه کارهایی گفته می گردد که یک سازمان برای تغییر فرآیندها و کنترل های درونی خـود انـجـام می دهد تا از ساختار سنتی عمودی و سلسله مراتبی به ساختاری افقی، میان فعالیتی Cross-functional، مبتنی بر گروه Team-base و مسطح Flat Structure تبدیل گردد که در آن، همه فرآیندها برای جلب رضایت مشتریان انجام می شود(شیخی،1389:ص19)اکثر سازمان های امروزی ساختار « دودکشی» دارند. دوایر نسبتا بزرگ با سلسله مراتبی که به گونه مجزا از یکدیگر فعّالیت می کنند و تداخل فعّالیت ها اگر هم وجود داشته باشد در سطح بسیار محدودی و آن هم اکثرا در سطوح تحتانی می باشد. برنامه مهندسی مجدّد معمولا باعث تبدیل سازمان از ساختار « دودکشی» به شبکه(Grid) می گردد که در آن ،تیم های کاری مرز فعّالیت ها را قطع می کنند و اگرچه فعّالیت ها هنوز وجود دارند ، اما بسیار محدود و باریک شده اند. تحول بعدی سازمان ها، حرکت به سمت « حباب های تیمی» می باشد که در آن افراد با گردآوردن تخصص ها و قابلیت های خود در یک محل، روی فرآیندهای خاص،پروژه های دگرگونی، و یا پروژه های دگرگونی فنی متمرکز شده اند. سازمان های حبابی بسیار سیال هستند ؛ تیم هایی که شکل می گیرند و از هم می پاشند و افرادی که جای خود را به یک فرهنگ غیر رسمی و باز و ارتباطات بسیار عالی که به وسیله تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات پشتیبانی میشود، داده می باشد.فرهنگ و سبک رهبری در چنین سازمان هایی با روش های سنتی که در سازمان های «دودکشی» دیده می گردد  بسیار تفاوت دارد، از همین رو مهندسی مجدّد اغلب با برنامه گسترده تغییر فرهنگ همه سطوح سازمان همراه می باشد. در مهندسی مجدّد، یک سازمان برای در هم شکستن موانعی که به صورت واحدهای وظیفه ای به وجود آمده اند از فناوری اطلاعات بهره گیری می کند و بر مبنای فرآیند کارها، محصولات یا دستاوردها (و نه بر حسب اقلام ورودی و وظیفه)، یک سیستم کاری به وجود می آید. تمرکز زدایی،وابستگی دو طرفه یا متقابل و مشارکت در اطلاعات سنگ بنای مهندسی مجدّد را می سازد.)مرحمتی،1392:ص176)

2-25 داده، اطلاعات ودانش:

در ابتدای این قسمت لازم می باشد توضیحی درمورد سه واژه داده، اطلاعات ودانش ارائه و تفاوت آن ها مشخص گردد تا هنگامی که در ادامه به تعریف فناوری  اطلاعات پرداخته می گردد،مقصود از اطلاعات کاملا” واضح و مشخص باشد.اغلب، داده ها و اطلاعات به جای یکدیگر مورد بهره گیری قرار می گیرند،اما این دو واژه کاملا” متفاوتند.داده ها،حقایق خام، اختصار نشده و تجزیه و تحلیل نشده هستند در حالیکه اطلاعات داده ای می باشد که به شکل معنی دار در آمده و پردازش شده می باشد.

داده همیشه داده می باشد،اما آن چیز که برای یک فرد حکم اطلاعات  می باشد می تواند برای شخص دیگری بسیار مفصل و جزئی باشد.از طرفی دانش، ظرفیت بهره گیری و بکارگیری اطلاعات می باشد.تحصیلات و تجربه ای که مدیر دارا می باشد او را قادر می سازد تا از اطلاعاتی که دریافت می نماید،بهره گیری مؤثر نماید.دانش بدین معنی می باشد که مدیران می توانند اطلاعات را تفسیر کرده و در تصمیم گیری خود بکارگیرند. (ایران نژاد و دیگران ،1392 ،ص24).ارتباط بین داده، اطلاعات ودانش در شکل 2-2 نشان داده شده می باشد.یک شخص دارای دانش، اطلاعاتی را درخواست می کند که درتصمیم گیری او مورد بهره گیری قرار گیرد و از آن طرفداری نماید.در نتیجه داده ها،احتمالا” توسط یک برنامه رایانه ای به صورت اطلاعات در می آیند.سپس از دانش تخصصی  بهره گیری می گردد تا اطلاعات خواسته شده مورد تفسیر قرار گیرد و نتیجه گیری به انجام برسد.البته این چرخه می تواند چندین بار تکرار گردد، زیرا که ممکن می باشد اطلاعات بیشتری لازم باشد تا بتوان به تصمیم موردنظر دست پیدا کنیم که هر دو نیاز ضروری به دانش دارند.(همان منبع:ص25)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد