در این بخش برای جلوگیری از تکرار نتایج و ازدحام،بصورت تصادفی از چند شرکت برای نمایش داده ها بهره گیری گردید که عبارتند از:

تراکتورسازی،نیرومحرکه،امین،لقمان،سخت آژند

 

شرکت تراکتورسازی:ناکارا با عدد کارایی 0.111412

برای رسیدن به کارایی بایستی:

سود خالص به اندازه                                                        797.57%           افزایش

نسبت انی به اندازه                                                          999.90%            افزایش                               

نسبت جاری به اندازه                                                       999.90%            افزایش

شاخص EPS به اندازه                                                     797.57%           افزایش

 

شرکت نیرومحرکه: ناکارا به عدد ناکارایی 0.569384

برای رسیدن به کارایی بایستی:

سود خالص به اندازه                                                        385.29%            افزایش

نسبت انی به اندازه                                                           75.63%            افزایش                          

نسبت جاری به اندازه                                                        585.00%            افزایش

شاخصEPSبه اندازه                                                        174.32%           افزایش

 

شرکت امین:ناکارا با عدد کارایی 0.189381

برای رسیدن به کارایی بایستی:

 

سود خالص به اندازه                                                           428.04%           افزایش

نسبت انی به اندازه                                                            999.90%           افزایش                           

نسبت جاری به اندازه                                                        999.90%          افزایش

شاخصEPSبه اندازه                                                       428.04 %         افزایش

 

شرکت لقمان: ناکارا با عدد کارایی  0.22371

برای رسیدن به کارایی بایستی:

سود خالص به اندازه                                                        347.01%            افزایش

نسبت انی به اندازه                                                           999.90%            افزایش                             

نسبت جاری به اندازه                                                        697.31%           افزایش

شاخصEPSبه اندازه                                                        347.01%          افزایش

 

شرکت سخت آژند: کارا

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد