• ساختارسازمانی، راه یا شیوه ای می باشد که به وسیله ی آن ، فعّالیت های سازمان تقسیم، سازماندهی و متناسب می گردد.(صادقی و دیگران ،1392،ص2)
 • ساختار سازمانی به الگوهای روابط درونی سازمان ،اختیار و ارتباطات دلالت دارد.و روابط گزارش دهی ، کانال های ارتباط رسمی،تعیین مسئولیت و تفویض اختیار تصمیم گیری را روشن می سازد. (p665،2013، Zanganeh)
 • ساختارهای مناسب در تحقق اهداف و استراتژی هایِ سازمان بسیار موثرند. تا جائیکه نادلر و توشمان، ساختار سازمانی را منبعی مهم، برای کسب مزیت رقابتی از طریق تغییرپذیریِ اثربخش،انعطاف پذیری و قدرت انطباق می دانند.(بافنده زنده،1388:ص104)
 • ساختار سازمانی قبل از هر چیز فرآیندی می باشد مستمر از تغییرات محیط پیرامونی، استراتژی و عوامل داخل سازمان که به گونه غیر قابل اجتناب با مرور زمان تغییر می کند.(مجیبی و میلانی،1390:ص15)
 •  

  2-16 اهمیت ساختار سازمانی

  ساختار به مدیران نشان می دهد که مسئول سرپرستی چه کسانی هستند و به کارکنان مدیرانی را میشناساند  که از آن ها آموزش و دستور می گیرد.کمک به جریان اطلاعات نیز از تسهیلاتی می باشد که ساختار برای سازمان فراهم می نماید.ساختار سازمانی بایستی توان تسریع و تسهیل در تصمیم گیری،واکنش مناسب به محیط و حل تعارضات بین واحدها را داشته باشد. ارتباط بین ارکان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعّالیت های آن و اظهار ارتباطات درون سازمانی از نظر گزارش دهی و گزارش گیری، از وظایف ساختار سازمانی می باشد.اگرچه مفهوم ساختار سازمانی یک حقیقت می باشد و برهر کسی در سازمان اثر می گذارد و همه به نوعی با آن سروکار دارند ،اما کم و بیش مفهومی انتزاعی می باشد.(آقائی و دیگران ،1390:ص110)

  2-17 انواع ساختار سازمانی

  هر سازمان دارای شش بخش اصلی بدنه عملیاتی،بخش عالی ،بخش میانی، متخصصان فنی،ستاد پشتیبانی و ایدئولوژی (سنت ها و باور ها) می باشد.هر یک از این بخش ها می توانند سازمان را تحت تسلط خود درآورند که به ترتیب بروکراسی حرفه ای، ساختار ساده، ساختار بخشی، بروکراسی ماشینی، ادهوکراسی و ساختار عقیدتی به وجود خواهد آمد. مطالعه مبانی نظری علم مدیریت نشان می دهد در حال حاضر ساختارهای سازمانی متعددی خلق و مورد بهره گیری قرار می گیرند.(مجیدی و دیگران ،1390 ،ص12) در ذیل به اهم این ساختارها تصریح می گردد :

  الف- ساختار سازمانی وظیفه ای

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  در ساختار سازمانی وظیفه ای، تقسیم واحدها مبتنی بر وظیفه انجام می شود،به نحوی که هر واحد،وظیفه متفاوتی را انجام می دهد.در این ساختار هدف کلی سازمان به وظایف جزئی تر تقسیم می گردد. از مزایای این نوع ساختار، ایجاد حوزه های قوی تخصصی و بازده بالای آن در کارهای تکراری و ثابت می باشد.نقطه ضعف آن نیز عدم انعطاف پذیری و تغییر ، همکاری ضعیف واحدها و توجّه به هدف های بخشی می باشد.(همان منبع:ص12)

   متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

  دسته بندی : پایان نامه