در این قسمت به مطالعه فرضیه های پژوهش می پردازیم. همانگونه که در فصل سوم اظهار گردید، با در نظر داشتن نوع فرضیه از آزمون میانگین بهره گیری می کنیم. جهت مشخص کردن نوع آزمون میانگین (پارامتریک یا ناپارامتریک)، آغاز از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بهره گیری می کنیم که به تبیین   زیر می باشد

: توزیع داده ها نرمال می باشد.

 : توزیع داده ها نرمال نیست.

همانگونه که در جدول شماره 4-8  نظاره می گردد از آنجاکه سطح معنی داری متغیر کمتر از 05/0 می باشد پس H0 رد شده و توزیع داده ها نرمال نیست و نمی توان از آزمون های پارامتریک مانند آزمون T دو نمونه مستقل بهره گیری نمود و به جای آن از آزمون من ویتنی که معادل ناپارامتریک آزمون T می باشد بهره گیری می کنیم.

 

4-3-1-آزمون فرضیه

عملکرد شرکت های بیمه ایران و پاسارگاد بر مبنای نتایج مدل  EFQM با یکدیگر متفاوت می باشد.

: عملکرد شرکت های بیمه ایران و پاسارگاد بر مبنای نتایج مدل  EFQM با یکدیگر متفاوت نیست.

 : عملکرد شرکت های بیمه ایران و پاسارگاد بر مبنای نتایج مدل  EFQM با یکدیگر متفاوت می باشد.

این فرضیه به صورت زیر در قالب فرضیه آماری تعریف شده می باشد:

همانطور که نظاره می گردد از آنجایی که آماره آزمون sig = 0/40  می باشد و این مقدار کمتر از 05/0 می باشد فرض صفر رد شده و می توان گفت که عملکرد شرکت های بیمه ایران و پاسارگاد بر مبنای نتایج مدل  EFQM با یکدیگر متفاوت می باشد. همانطور که در جدول اول ملاحظه می گردد میانگین عملکرد بیمه ایران (62/42)  بیشتر از میانگین عملکرد بیمه پاسارگاد (38/32) می باشد و این تفاوت معنادار می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد