تمرکز به میزانی از اختیار تصمیم گیری دلالت دارد که در یک نقطه واحد ، در بالای سلسله مراتب سازمانی جمع شده باشد، در نتیجه در یک سازمان با تمرکز زیاد برای اعضای سطوح پایین تر سلسله مراتب ،اندازه حداقلی از مشارکت در فرآیند تصمیم گیری متصور  می باشد. Alas& Vilson, 2012, p494-498)) تمرکز تصریح به چگونگی توزیع قدرت در سازمان دارد.در واحدهای سازمانی متمرکز،بیشتر تصمیمات از طریق سلسله مراتب فرماندهی اتخاذ می گردد.تحقیقات نشان می دهد در سازمان های بزرگ عدم تمرکز بیشتر اجرا می گردد و مدیران حتی الامکان تصمیم گیری ها را به مدیران رده های پایین تر از خود واگذار می کنند،زیرا در غیر اینصورت سرعت تصمیم گیری به شدت کاهش می یابد.(جبل عاملی،1390:ص45)

به گونه کلی سه عامل در تعیین اندازه عدم تمرکز سازمانی تأثیر دارد:

الف)اعتماد: هر قدر مدیران به زیر دستان اعتماد بیشتری داشته باشند و آنان را افراد شایسته بدانند،تفویض اختیار بیشتری صورت گرفته و نهایتا” در سازمان عدم تمرکز ایجاد می گردد.

ب) اطلاعات: هر قدر مکانیزم های تبادل اطلاعات در مبادی تصمیم گیری قوی تر باشد وسیستم بازخورد مناسبی جهت ارزیابی پیامدهای تصمیمات وجود داشته باشد،عدم تمرکز سازمانی نیز بیشتر خواهد گردید.

ج) گستره تصمیم یک واحد بر سایر واحدها:هر قدر اندازه تأثیر گذاری تصمیمات یک واحد بر عملیات واحدهای دیگر بیشتر باشد،مشارکت سایر واحدها در تصمیم گیری بیشتر شده و این امر زمینه را برای عدم تمرکز سازمانی فراهم می نماید.(همان منبع:ص45)

چرا تمرکز و عدم تمرکز مهم می باشد؟به مقصود پیشگیری از انباشتگی اطلاعات در نزد مدیر،بایستی اتخاذ تصمیمات به دیگران واگذار گردد و تمرکز از یک نقطه واحد به سراسر سازمان پخش گردد. عدم تمرکز واکنش سازمان ها را در برابر تغییرات محیطی تسریع می نماید. Alas&Vilson, 2012, 495))

2-22-3 رسمیت

حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش به قوانین، مقررات و و رویه ها متکی می باشد رسمیت نام دارد و یا به اندازه اسناد و مدارکی اطلاق می گردد که در سازمان هست.در این اسناد،روش ها،تبیین وظایف ،مقررات و سیاست هایی که سازمان بایستی رعایت و اجرا نماید نوشته شده می باشد.از اینرو وقتی رسمیت بالاست، تبیین شغل های مشخص،قوانین و مقررات و دستورالعمل های روشنی درمورد فرآیند کار در سازمان هست.وقتی رسمیت کم می باشد رفتار کارکنان به گونه نسبی می تواند برنامه ریزی نشده باشد.در چنین موقعیتی، کارکنان در بکارگیری نقطه نظرات خود از آزادی اقدام بیشتری برخوردارند. (مجیبی و میلانی ،1390،ص 16)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چرا رسمیت مهم می باشد؟استاندارد کردن رفتار،تغییر پذیری را کاهش می دهد.همچنین باعث هماهنگی در کار می گردد.منافع اقتصادی حاصل از رسمیت را نباید بیش از حد

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد