به مقصود برنامه ریزی جهت اجرای پژوهش می توان از مدل های مختلفی بهره گیری نمود . مدل هایی که در ارزیابی عملکرد وجود دارند معمولا سازمان را به گونه جامعی مورد مطالعه نمی کنند .روش های سنتی فقط از بعد مالی سازمان را مطالعه  میکنند. در این پژوهش چهارچوب نظری شامل 2حوزه و 9معیار بر اساس مدل EFQM می باشد. مدل تعالی EFQMبه عنوان چارچوبی برای ارزیابی وبهبود در سازمان ها معرفی شده می باشد .این مدل نشان دهنده ی مزیت  های رقابتی پایداری می باشد که یک سازمان متعالی بایستی به آن ها دست یابد .این مدل در اواخر 90-1980توسط بنیاد کیفیت اروپا نهاده گردید ودر آوریل 1999در آن تجدید نظر نهایی صورت گرفت.در این پژوهش با بهره گیری از مدل مذکور که مدلی جامع در ارزیابی عملکرد می باشد صنعت بیمه را مورد ارزیابی قرار خواهیم دادو نقاط قوت و ضعف آن را در حیطه های مختلف شناسایی خواهد گردید.

 

1-5- سوال اصلی پژوهش

آیا بر مبنای  مولفه های نتایج مدلEFQM تفاوتی بین عملکرد شرکت های بیمه هست؟

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-6- اهداف پژوهش

تعیین امتیاز معیار های تعالی سازمانی مورد مطالعه در وضعیت مطلوب بر اساس مدل تعالیEFQM .

هدف کاربردی:

مطالعه کلی وضعیت موجود در شرکت های منتخب

 

1-7- فرضیه اصلی پژوهش

عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای نتایج مدل  EFQM با یکدیگر متفاوت می باشد.

 

1-8- تعریف مفهومی و عملیاتی

تعریف مفهومی ارزیابی عملکرد بر اساس EFQM

ارزیابی عملکرد فرایندی استراتژیک و یکپارچه می باشد که با بهبود عملکرد افرادی که در سازمان ها کار می کنند و با توسعه قابلیت  های فردی و گروهی و موفقیت پایدار سازمان ها را فراهم می نمایند(آرمسترانک،1385)

 

تعریف عملیاتی  ارزیابی عملکرد بر اساس EFQM:

در این بخش آغاز مروری بر مفاهیم و تعاریف عملیاتی ارزیابی عملکرد انجام و بعضی مطالعه های انجام شده در زمینه ی طراحی مدل ارزیابی عملکرد در سازمان های اجر ایی کشور مطالعه می شوند.

هر سازمانی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی برای دستیابی به اهدافی تشکیل شده می باشد که توسط ذی نفعان آن تعیین می شوند. از سوی دیگر دستیابی به عملکرد برتر و کسب نتایج مطلوب بدون برخورداری از برنامه ای در قالب یک سیستم یکپارچه و مدون امکان پذیر نخواهد بود. این سیستم بایستی قادر به طرح ریزی عملکرد و تدوین و اجرای برنامه ها از طریق نظام های اجرایی بوده و با کمک نظام های ارزیابی به بهسازی عملکرد منجر گردد. تأکید بر موضوع ارزیابی و سنجش عملکرد از گذشته های دور و همزمان با

شکل گیری نخستین جوامع بشری به چشم می خورد. مدیران و مالکان منابعی را در اختیار فعالیت های سازمانی قرار می دهند و از سوی دیگر مشتریان سازمانی نیز انتظارات و خواسته هایی دارند . یک سازمان زمانی موفق خواهد بود که با بهره گیری صحیح از منابع بتواند خواسته های ذی نفعان خود را برآورده ساخته و اهداف سازمانی را پوشش دهد. به این دلیل مأموریت اصلی هر نظام ارزیابی عملکرد سنجش

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد