پایان نامه

پایان نامه میریت:ارائه کارایی نسبی هرکدام ازشرکتهای بورسی

تحلیل پوششی داده ها واحدهای تحت مطالعه را به دو گروه واحدهای کارا و غیر کارا تقسیم می کند. واحدهای کارا واحدهایی هستند که امتیاز کارایی آنها برابر با یک می باشد. واحدهای غیر کارا ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش ارایه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا

روش تحلیل پوششی داده های تصادفی بر خلاف روش رایج ارزیابی عملکرد روشی آینده نگر می باشد و براساس آن می توان در خصوص عملکرد آتی شرکت پیش بینی هایی انجام داد. روش تحلیل پوششی ادامه مطلب…

By 92, ago