پایان نامه

تعیین عوامل کلیدی موفقیت ERP از منظر مشتری در شرکت هواپیمایی هما

سایت منبع در دهه 1960 عمده فشار رقابتی مربوط به هزینه بود. به تبع آن استراتژی ساخت و تولید، متمرکز بر محصول و حجم بالای تولید، برای حداقل کردن هزینه‌ها با در نظر داشتن فرض ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارائه عوامل کلیدی موفقیت ERP از منظر مالی در شرکت هواپیمایی هما

ERP [1]برنامه ریزی منابع سازمان : در واقع نوع جدیدی از سیستم های اطلاعاتی هستند که مشخصه برجسته آنها یکپارچه سازی تمامی فرآیندهای عملیاتی در حوزه های کارکردی سازمان از طریق بانک اطلاعاتی متمرکز می ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان تصمیمات برای قرار گرفتن شرکت های ناکارا درمرز کارا

مادراین فصل پژوهش به مطالعه مدلهای انتخابی برای رتبه بندی شرکت های مورد نظر می پردازیم.پس از اینکه در فصول قبل داده های مورد نظر که همان نرخ بازگشت حقوق صاحبان سهام، کل دارایی بعنوان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت :تعیین تصمیمات برای قرار گرفتن شرکت های ناکارا درمرز کارا

در این بخش برای جلوگیری از تکرار نتایج و ازدحام،بصورت تصادفی از چند شرکت برای نمایش داده ها بهره گیری گردید که عبارتند از: تراکتورسازی،نیرومحرکه،امین،لقمان،سخت آژند   شرکت تراکتورسازی:ناکارا با عدد کارایی 0.172193 برای رسیدن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش منابع ناکارآمدی هرکدام از شرکت های ناکارامد

سایت منبع در این بخش برای جلوگیری از تکرار نتایج و ازدحام،بصورت تصادفی از چند شرکت برای نمایش داده ها بهره گیری گردید که عبارتند از: تراکتورسازی،نیرومحرکه،امین،لقمان،سخت آژند   شرکت تراکتورسازی:ناکارا با عدد کارایی 0.111412 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر منابع ناکارآمدی هرکدام از شرکت های ناکارامد

در این بخش برای جلوگیری از تکرار نتایج و ازدحام،بصورت تصادفی از چند شرکت برای نمایش داده ها بهره گیری گردید که عبارتند از: تراکتورسازی،نیرومحرکه،امین،لقمان،سخت آژند   شرکت تراکتورسازی:ناکارا با عدد کارایی 0.111412 برای رسیدن ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:شناسایی منابع ناکارآمدی هرکدام از شرکت های ناکارامد

در فصل گذشته،داده های بدست آمده را با روش DEA و با بهره گیری از نرم افزار  DEA-SOLVER مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم.حال در این فصل میخواهیم با در نظر داشتن تجزیه و تحلیلهای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارشد:میزان رتبه هرکدام از واحدهای دارای کارایی نسبی

منابع فارسی: 1- اسدی-اصلانی،عباس-محمود، ارزیابی کارایی پژوهشی گروه های آموزشی با بهره گیری از مدل DEA، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی،1388،شماره3 2- آصفی-داودی،توران-علیرضا، طراحی یک سیستم مبتنی بر دانش برای تشخیص کانال توزیع انتخابی مشتریان ادامه مطلب…

By 92, ago