پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش تفاوت بین عملکردشرکت های بیمه بر مبنای مولفه های نتایج مدلEFQM

در این قسمت به مطالعه فرضیه های پژوهش می پردازیم. همانگونه که در فصل سوم اظهار گردید، با در نظر داشتن نوع فرضیه از آزمون میانگین بهره گیری می کنیم. جهت مشخص کردن نوع آزمون ادامه مطلب…

By 92, ago