پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی اوزان نهایی تامین کنندگان مواد اولیه

چنین به نظر می رسد که تحمیل یک سری معیار به تصمیم گیرنده رویه صحیحی نباشد بلکه بایستی با معرفی ساختار انجام، دست وی را در انتخاب مورد نظر باز گذاشت. شاید به همین علت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش اولویت بندی معیارها به کمک روش AHP

علم تصمیم گیری در شاخه های مختلف شامل روانشناسی،مدیریت،مهندسی و پژوهش در عملیات یا مدیریت علمی رشد داشته می باشد.با رشد پیچیدگی جامعه،اهدف متعددتر و متعارف تر می گردند. همواره لازم می باشد دولت ها ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله رایگان پایان نامه ارشد:تاثیر استراتژی مناسب برای سازمان و اولویت بندی آن

” که توسط آقای حسنعلی آقاجانی و آقای محمد ابراهیم قدیری در مهر ماه 89 تهیه گردیده می باشد. هدف از اجرای پژوهش حاضر  متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود شما می توانید ادامه مطلب…

By 92, ago