پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی اوزان نهایی تامین کنندگان مواد اولیه

چنین به نظر می رسد که تحمیل یک سری معیار به تصمیم گیرنده رویه صحیحی نباشد بلکه بایستی با معرفی ساختار انجام، دست وی را در انتخاب مورد نظر باز گذاشت. شاید به همین علت ادامه مطلب…

By 92, ago