پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان عملکرد شرکت های بیمه بر مبنای نتایج مدل EFQM با یکدیگر متفاوت

دراین فصل به اظهار معنا و تفسیر نتایج حاصل از پژوهش که در فصل چهارم به صورت کامل اورده شده ، پرداحته می گردد و دلیل تایید یا رد فرضیه ها در پژوهش اظهار می ادامه مطلب…

By 92, ago