پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان تنوع کاربرد کارت های ATM بر بهبود عملکرد شعب بانک های

با در نظر داشتن اهمّیت عوامل انسانی، سرمایه، محصول و مدیریت می توان روش های ارزیابی به صورت زیر دسته بندی نمود. سایت منبع 1- ارزیابی مالی: این ارزیابی توسط نسبت های مالی و یا ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش ارایه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا

روش تحلیل پوششی داده های تصادفی بر خلاف روش رایج ارزیابی عملکرد روشی آینده نگر می باشد و براساس آن می توان در خصوص عملکرد آتی شرکت پیش بینی هایی انجام داد. روش تحلیل پوششی ادامه مطلب…

By 92, ago